NIEUWSFLITS: Onderwijs op afstand vanaf 16 december

Vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met tenminste 17 januari in het nieuwe jaar gaan de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs dicht. Dit geldt ook voor het mbo en hoger onderwijs. Leerlingen en studenten krijgen dan onderwijs op afstand.

Zorg onder druk

Het aantal ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care blijft hard oplopen waardoor reguliere zorg in de verdrukking komt. Door zoveel mogelijk thuis te blijven, kan de druk op de zorg weer verminderen. Voor het onderwijs betekent dat onderwijs op afstand. Dat is moeilijk, maar gezien de huidige, ernstige situatie, wel noodzakelijk.

Op 12 januari bekijkt het kabinet of het nodig is het pakket aan maatregelen te verlengen. We blijven u over de situatie op de hoogte houden.

Uitzonderingen

Er zijn leerlingen die nog wel fysiek naar school gaan. Het gaat om de volgende gevallen:

  • Examenleerlingen;
  • Het afnemen van schoolexamens in het voorexamenjaar.
  • Praktijkgerichte lessen in het vmbo, vso en pro;
  • Leerlingen in kwetsbare posities, waarbij de school bepaalt om welke leerlingen het gaat. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor nieuwkomers.
  • Voor het vso en het pro geldt dat het merendeel van de leerlingen praktijkgericht onderwijs volgt en/of zich in een kwetsbare positie bevindt. De facto betekent dit dat het vso en pro open blijven.

Voorbereiding op afstandsonderwijs

Deze maatregelen, zo kort op de Kerstvakantie, hebben waarschijnlijk een forse weerslag op het onderwijs en uw school. Het is belangrijk dat leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel echt vrij kan zijn om weer op te laden omdat het al een pittig jaar was.

Mocht u in de komende dagen voor de afweging staan om voorbereidingen te treffen om zo goed mogelijk afstandsonderwijs te geven in de weken na de Kerst, of uw leerlingen in de komende dagen een onderwijsprogramma te geven, dan geven we u mee om voorrang te geven aan het eerste. Op die manier is de vakantie hopelijk voor u en uw collega’s zoveel mogelijk echt vakantie.

Langere termijn

Er is zo lang mogelijk ingezet op het openhouden van de scholen, omdat dit het beste is voor de ontwikkeling van leerlingen, ook in sociaal opzicht. Het kabinet blijft zich inspannen om scholen te helpen bij het terugdringen van achterstanden, op de korte en lange termijn.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Deze informatie wordt steeds aangevuld.

Op www.lesopafstand.nl vindt u hulp en ondersteuning aan om afstandsonderwijs vorm te geven. Ook kunt u bij het loket terecht met specifieke hulp- en adviesvragen.

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag