NIEUWSFLITS: Mondkapjes in het vo vanaf 5 oktober | Rapport over ventilatie op scholen

Met deze speciale nieuwsflits informeren wij u over gemaakte afspraken over mondkapjes in het onderwijs. Daarnaast informeren wij u over de publicatie van het rapport van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS). Het rapport is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer, begeleid door een reactie van minister Slob. 

Dringend advies voor gebruik mondkapjes in het V(S)O per 5 oktober

Dringend advies

In het voortgezet (speciaal)onderwijs geldt vanaf maandag 5 oktober een dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af.

Het dringende advies geldt ook bij beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt (bijvoorbeeld bij lassen).

Leerlingen met beperking

Bij leerlingen met een beperking en/of zorgbehoefte, die sterk afhankelijk zijn van nabijheid en/of gelaatsuitdrukkingen, is het dragen van een mondkapje niet realistisch, ook niet wanneer de 1,5 meter afstand niet gehanteerd kan worden. Het is aan de schoolleiding in het voortgezet speciaal onderwijs om in overleg met de medezeggenschapsraad te bepalen voor welke leerlingen het dragen van een mondkapje reëel is.

Verplicht

Scholen in het voortgezet onderwijs beslissen zelf of een mondkapje verplicht is. Dit stellen ze  vast in het leerlingenstatuut en arbeidsvoorwaarden, waarmee de medezeggenschap moet instemmen.

Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de ellenboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.

Primair onderwijs

Het nieuwe dringende advies geldt niet voor het primair onderwijs, omdat het besmettingsrisico van kinderen in de basisschoolleeftijd aanzienlijk lager is. Voor het primair onderwijs blijft gelden dat 1,5 meter afstand tussen leerling en docent niet nodig is. 

Publicatie rapport Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS)

Het rapport van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) is vandaag gepubliceerd.

Wat zijn de conclusies uit het rapport?

Minister Slob heeft het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen onder leiding van Doekle Terpstra gevraagd scholen hierbij te helpen en in kaart te brengen in hoeverre scholen voldoen aan de bestaande eisen.

67% van de 1.289 aangeschreven schoolbesturen heeft via de digitale uitvraag de ventilatie per schoolgebouw in kaart gebracht. Dit heeft een beeld opgeleverd van 7.340 gebouwen (79%) van de ca. 9.300 schoolgebouwen voor het funderend onderwijs in Nederland. Een volledig overzicht van de resultaten vindt u in het rapport.

Wat is de relatie tussen ventilatie en verspreiding van het virus?

Er is afgelopen tijd veel aandacht voor ventilatie op scholen. Het RIVM constateert dat er geen aanwijzingen zijn dat aerosolen een relevante rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Overdracht vindt volgens de experts vooral plaats via druppelinfectie, bijvoorbeeld als besmette mensen hoesten of niezen. Het RIVM adviseert om in ieder geval de bestaande regelgeving op het gebied van ventilatie te volgen. Dat geldt ook voor scholen. Bovendien leren leerlingen het beste in een prettige omgeving met gezonde lucht.

Wat moet er gebeuren op scholen die nog niet voldoen?

Scholen die niet aan de normen voldoen, krijgen hierover nu al advies op maat van de GGD, de arbodienst of kenniscentrum Ruimte OK. Daarnaast is er door het Coördinatieteam een praktische handleiding voor scholen opgesteld met algemene maatregelen die ze nu al kunnen treffen, zoals extra ventilatieroosters aanbrengen of aanvullend luchten in de pauzes. In sommige gevallen is er een langer durend plan nodig om bouwtechnische aanpassingen te doen.

Daarnaast kondigt de minister in zijn reactie op het rapport een investeringsimpuls van in totaal €360 miljoen aan, waarvan het eerste deel (€100 miljoen) al in 2021 beschikbaar komt in de vorm van cofinanciering. Meer informatie hierover volgt later.

Moeten er ook scholen sluiten die niet voldoen?

Nee, de GGD zal scholen niet adviseren om te sluiten wegens een tekort aan ventilatie. Het risico op verspreiding van het coronavirus door een tekort aan ventilatie is onduidelijk. Andere maatregelen zijn belangrijker om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarbij gaat het om regelmatig handen wassen met zeep, desinfecteren van oppervlakken in het gebouw, (voor leerkrachten en leerlingen in het voortgezet onderwijs) thuisblijven en testen bij klachten en waar mogelijk anderhalve meter afstand houden.

Scholen die niet voldoen aan de eisen in het bouwbesluit zullen wel moeten onderzoeken hoe ze maatregelen kunnen nemen om de ventilatie te verbeteren.

Meer informatie