Regeling kwaliteitsafspraken 2024-2027 gepubliceerd

Vorige maand ondertekenden het ministerie van OCW, JOB, BVMBO, MBO Raad, NRTO, VNO-NCW/MKB Nederland, VNG en SBB de landelijke werkagenda mbo en het bijbehorende stagepact. In de werkagenda zijn doelstellingen en maatregelen opgenomen, waaronder maatregelen uit het coalitieakkoord, waaraan mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de overheid de komende jaren gezamenlijk werken. Met de onlangs gepubliceerde Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2024–2027 kunnen bekostigde instellingen een aanvulling op hun reguliere bekostiging ontvangen om de doelstellingen van de werkagenda te helpen realiseren. 

De Regeling kwaliteitsafspraken bevat de opdracht aan de scholen om samen met hun interne partners (studenten en docenten) en externe partners (andere scholen, gemeenten, bedrijven) een regionale of sectorale (voor de beroepscolleges) invulling te geven aan de werkagenda mbo en het stagepact. Iedere school gaat dat doen in een kwaliteitsagenda. In de regeling staan de kaders en randvoorwaarden waaraan een kwaliteitsagenda moet voldoen. Zo moet de agenda van elke mbo-instelling alle doelstellingen uit de landelijke werkagenda omvatten, maar ook passen bij de actuele uitdagingen in de eigen regio. De Regeling kwaliteitsafspraken en de bijbehorende middelen geven de instellingen de kans om hun strategische meerjarenplannen in lijn te brengen met de doelen van de werkagenda.

De procedure

De mbo-instellingen dienen hun kwaliteitsagenda’s in bij een onafhankelijke commissie (de commissie kwaliteitsafspraken) die de minister adviseert over het goedkeuren/afkeuren van een agenda. Een school met een goedgekeurde agenda ontvangt in de periode 2024-2027 kwaliteitsmiddelen (ongeveer 12%) van de totale inkomsten van een school. In totaal wordt met deze regeling ongeveer € 2,3 miljard aan aanvullende bekostiging aan de instellingen verstrekt voor de periode 2024–2027. Dit bedrag omvat per jaar plusminus € 142 miljoen voor carrièreperspectief voor onderwijspersoneel en ongeveer € 25 miljoen voor practoraten. Ook is in dit bedrag zo’n € 165 miljoen opgenomen voor het versterken van begeleiding van studenten op niveau 2 in 2024. De overige middelen zijn ‘reguliere kwaliteitsmiddelen’.

Meer weten? Ga dan naar de Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2024-2027.