Maatwerkregeling ventilatie in scholen

De afgelopen tijd hebben veel scholen en gemeenten al werk gemaakt van de verbetering van ventilatie, bijvoorbeeld door waar nodig gebruik te maken van de Regeling specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen (SUViS-regeling). Voor scholen waar de SUViS-regeling geen oplossing bood, is vanaf 18 juli 2022 de maatwerkregeling ventilatie in scholen beschikbaar.

De maatwerkregeling is bedoeld om schoolgebouwen met de meest urgente ventilatieproblematiek aan te pakken. Met de subsidie kunnen schoolbesturen de ventilatie verbeteren en flankerende energiebesparende maatregelen nemen.

Schoolbesturen kunnen maximaal 60 procent financiering door het Rijk aanvragen. In totaal is €140 miljoen subsidie beschikbaar.

Basis en vangnet

De maatwerkregeling bestaat uit twee delen: een basis en een vangnet.

De basis is een continuering van de SUViS, waarbij de maximering naar leerlingaantal is komen te vervallen. De basis bestaat uit 30 procent financiering door het Rijk.

Het vangnet is bedoeld voor wanneer cofinanciering een te hoge drempel is en het gebouw tot de meest urgente gevallen behoort. Het Rijk financiert dan 60 procent. Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van het vangnet zijn: 

  • Een verplicht bezoek van het hulpteam ventilatie;
  • De CO2-concentratie op de school wordt twee weken lang gemeten. Hieruit komt een urgentiescore die nodig is om een subsidieaanvraag in te dienen.

U kunt contact opnemen met Ruimte-OK voor de CO2-meting en om een bezoek van het hulpteam in te plannen. Dit kan via telefoonnummer 0800–0224402 of via www.ventilatiehulp.nl. Zowel het bezoek van het hulpteam als de CO2-meting is gratis.

Waar kies ik voor?

Als u voldoende eigen vermogen heeft om de ventilatieproblematiek grotendeels zelf te financieren en/of als u voldoende cofinanciering vanuit de gemeente kunt ontvangen, dan vragen we  u  om géén aanvraag te doen voor het vangnet. Zo blijven er zoveel mogelijk middelen beschikbaar om schoolbesturen te helpen die onvoldoende financiële middelen hebben.

Als uw aanvraag voor het vangnet minder urgent blijkt dan andere vangnetaanvragen, dan kan uw aanvraag worden afgewezen als het subsidieplafond wordt overschreden. U kunt per schoollocatie een aanvraag doen voor de basis óf voor het vangnet, maar niet voor allebei.  Als uw aanvraag voor het vangnet wordt afgewezen kunt u niet alsnog een aanvraag indienen voor de basis. Wij adviseren u daarom om voordat u een aanvraag voor het vangnet indient af te wegen of de basissubsidie in uw geval ook toereikend is. Aanvragen voor de basis worden toegekend op volgorde van binnenkomst.

Subsidie aanvragen: tijdvakken en plafonds

Vanaf 18 juli kunt u de subsidie aanvragen bij DUS-I. De basis heeft één tijdvak, het vangnet heeft drie tijdvakken. Deze tijdvakken hebben de volgende aanvraagtermijnen en subsidieplafonds:

Basis                                 18 juli tot en met 31 oktober 2022                     € 25 mln.

Vangnet tijdvak 1         18 juli tot en met 30 september 2022               € 38 mln.

Vangnet tijdvak 2         1 oktober tot en met 31 december 2022          € 38 mln.

Vangnet tijdvak 3         1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023         € 38 mln.

Kritisch zijn op de projectkosten

Anders dan bij de SUViS-regeling geldt bij de maatwerkregeling geen maximumbedrag voor de totale projectkosten waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Om de kosten beheersbaar te houden vragen we u kritisch te kijken naar de offertes voor de werkzaamheden. Bij twijfel over de hoogte van bepaalde kosten kunt u contact opnemen met de gemeente. In de maatwerkregeling is een richtlijn opgenomen voor projectkosten, waaraan u de geoffreerde kosten kan toetsen.

Contact met de gemeente

Het is verplicht om de begroting die u bij de aanvraag indient, ter kennisgeving te delen met de gemeente zodat die op de hoogte is van de totale projectkosten om de ventilatie op orde te brengen.

De afweging om een groot bedrag voor ventilatie in een gebouw te investeren, wordt beïnvloed door het aantal jaren dat het onderwijs gebruik zal blijven maken van dit gebouw of door plannen voor renovatie of nieuwbouw die in het verschiet liggen. Deze planning wordt op veel plaatsen vastgelegd in een Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goede onderwijshuisvesting kunnen gemeenten en schoolbesturen bezien of er binnen het IHP geschoven kan worden in de prioritering en met middelen binnen het IHP om zo de urgente ventilatieproblematiek op een school aan te pakken. Dit kan gevolgen hebben voor andere projecten binnen het IHP (in planning en/of middelen), wat vraagt om goed overleg tussen alle betrokken partijen.