Gevolgen nieuwe Wet inburgering voor nieuwkomersleerlingen

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Dit kan gevolgen hebben voor de schoolloopbaan van leerlingen die inburgeringsplichtig worden. Wanneer een schoolgaande jongere 18 jaar oud wordt en op dat moment geen (tijdelijk) vrijstellende opleiding volgt, dan ontvangt deze jongere een brief van DUO. De precieze inschrijving (elementcode) bepaalt of de leerling tijdelijk van de inburgeringsplicht wordt vrijgesteld. 

Inschrijving elementcode

Onder de huidige inburgeringswet, die geldt tot en met 31 december 2021, worden alle leerlingen die op een elementcode van het vmbo, havo of vwo staan ingeschreven, tijdelijk vrijgesteld van de inburgeringsplicht. Iedereen die na 1 januari 2022 18 jaar wordt en daarmee inburgeringsplichtig wordt, valt onder de nieuwe Wet inburgering. 


Als een leerling dan staat ingeschreven in het praktijkonderwijs of op een elementcode vmbo-bb of -kb, wordt hij of zij inburgeringsplichtig, omdat er in de nieuwe wet naar een hoger taalniveau wordt gestreefd. Dat betekent niet dat een leerling moet stoppen met de opleiding. Wel kan het financiële consequenties of gevolgen hebben voor de inburgeringstermijn. DUO en de ministeries van SZW en OCW zijn in gesprek over deze gevolgen voor inburgeringsplichtigen die hun niet-vrijstellende opleiding eerst afronden.  Jongeren die in een vrijstellende ISK-opleiding of vo-opleiding zitten (op elementcodes van vmbo-gl of hoger), of op een mbo-opleiding niveau 2 of hoger of op een ho-opleiding zitten, worden niet opgeroepen door de gemeente om in te burgeren.


Als een leerling momenteel op een elementcode staat ingeschreven die niet vrijstelt voor de inburgeringsplicht terwijl de leerling in de praktijk een ander leerniveau vertoont, adviseren wij u om de elementcode zo snel mogelijk, en bij voorkeur voor de 18e verjaardag van een leerling, aan te passen. In de brief ISK Inburgeren 2022  kunt u zien welke elementcodes niet leiden tot een vrijstelling.

Praktijkonderwijs

Voor praktijkonderwijsleerlingen gelden grotendeels dezelfde regels als momenteel gelden. Indien deze leerlingen inburgeringsplichtig zijn, gaat de inburgeringstermijn meteen lopen vanaf hun 18e verjaardag (in sommige gevallen op 16- of 17-jarige leeftijd). Het volgen van praktijkonderwijs leidt niet tot een tijdelijke vrijstelling. Het ministerie van SZW heeft samen met betrokken organisaties een handreiking gemaakt met meer informatie over schoolgaande jongeren en inburgering. In de hoofdstukken 1 en 2 worden de mogelijkheden voor praktijkonderwijsleerlingen uitgelegd.

Inburgeringsroute

Elke jongere die inburgeringsplichtig wordt, krijgt een brede intake bij de gemeente die leidt tot een persoonlijk inburgeringsplan. In dit plan legt de gemeente samen met de inburgeringsplichtige de beoogde inburgeringsroute vast. In principe kan er gekozen worden tussen de B1-route, de Zelfredzaamheidsroute en de Onderwijsroute. De gemeente gaat hierbij uit van het belang van de jongere. De gekozen route is mede afhankelijk van het inburgeringsaanbod dat de gemeente heeft ingekocht, de leerbaarheid van de jongere en, waar relevant, de fase van de opleiding waarin de jongere zit. Jongeren van wie wordt verwacht dat zij noch taalniveau B1, noch taalniveau A2 kunnen halen, worden geplaatst in een zelfredzaamheidsroute.

Meer informatie over de gevolgen van de nieuwe Wet inburgering vindt u in de brief ISK Inburgeren 2022 van DUO en de ministeries van SZW en OCW. Wanneer u vragen heeft over de inburgerinsplicht voor nieuwkomersleerlingen, dan kunt u tot 1 maart 2022 een mail sturen aan iskinburgering@minszw.nl onder vermelding van ‘ISK’ in de onderwerpregel. 
Op de website van Divosa vindt u een handreiking met meer informatie over schoolgaande jongeren en inburgering.