De nieuwe leerweg: informatievoorziening aan gl- en tl-scholen

De komende jaren werkt het ministerie van OCW aan de samenvoeging van de gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl) van het vmbo tot één nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma. Met ingang van schooljaar 2024/2025 moet deze samenvoeging voltooid zijn. In een pilot wordt met 136 gl- en tl-scholen ervaring opgedaan met verschillende praktijkgerichte programma’s. Daarnaast is het belangrijk dat ook gl- en tl-scholen die niet meedoen aan de pilot zich kunnen voorbereiden op de komst van een nieuwe leerweg in het vmbo met een praktijkgericht programma.

Onderzoek behoefte gl- en tl-scholen

In maart 2021 is er onderzoek gedaan onder gl- en tl-teamleiders van niet-pilotscholen naar de wijze waarop ze geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling van de nieuwe leerweg en de praktijkgerichte programma’s binnen die nieuwe leerweg. Ook is gevraagd  welke informatie scholen nodig hebben om de implementatie van de nieuwe leerweg op de eigen school voor te bereiden. De uitkomsten zijn verwerkt in een infographic. Deze uitkomsten worden gebruikt om gl- en tl-scholen die niet meedoen aan de pilot de komende jaren te voorzien van informatie.

Informatievoorziening in webinars

Om scholen nu al te informeren over de ontwikkelingen rond de nieuwe leerweg en de praktijkgerichte programma’s, is op 14 april 2021 een webinar georganiseerd. Het webinar is nog terug te kijken en de antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens het webinar vindt u op de website van Sterk Beroepsonderwijs.

Op 17 juni worden tevens webinars georganiseerd over de concept-examenprogramma’s van de prakrijkgerichte programma’s. Deskundigen van SLO geven een toelichting bij de concept examenprogramma’s van de licentievrije programma´s en vervolgens is er ruimte voor het stellen van vragen. Aanmelden voor het webinar doet u hier.