Meer flexibel onderwijs voor volwassenen in het mbo

Zes samenwerkingsprojecten van publieke en private mbo-instellingen krijgen circa € 2.9 miljoen voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijstrajecten voor werkenden en werkzoekenden. De subsidie draagt bij aan krachtenbundeling van publieke en private mbo-instellingen en een sterkere samenwerking met werkgevers, gemeenten, UWV en andere partners. Zo kan via bij- en omscholing worden gezorgd voor een betere aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt.

In de periode 2019-2021 stelt minister van Engelshoven in totaal circa € 20 miljoen beschikbaar voor het ontwikkelen van een divers aanbod van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s voor werkenden en werkzoekenden. De succesvolle aanvragers van de tweede ronde zetten in op een variatie aan werkvormen, nieuwe leertechnologieën en leermiddelen.

Overzicht gehonoreerde projecten

De succesvolle aanvragers van de tweede ronde zetten in op een variatie aan werkvormen, nieuwe leertechnologieën en leermiddelen. Hieronder staan de samenwerkingsverbanden met een korte omschrijving van de projecten:

  1. Alfa College en Stichting ORGB gaan samen met RegioOpleiders een onderwijsinfrastructuur opzetten waarbij docenten met behulp van een kennisbank maatwerk kunnen leveren, zonder dat zij dat zelf nog moeten ontwikkelen.

  2. ROC Zadkine, MBO Amersfoort en ROC Noorderpoort hebben samen met Technicom en Randstad als ambitie om in de volle breedte flexibel mbo-onderwijs aan te bieden.

  3. ROC Albeda en Heads Academy gaan een online leeromgeving met een innovatieve set aan leermiddelen ontwikkelen voor de kappersopleiding.

  4. Er is een landelijk samenwerkingsverband tussen LOI en 12 bekostigde mbo-instellingen, waarvan ROC van Twente penvoerder is. Zij gaan voor de sector bouw een digitale bibliotheek met cases, leermiddelen en onderwijsinstrumenten ontwikkelen die door de scholen, branche en bedrijven gebruikt gaat worden.

  5. De vakinstelling Nimeto en opleider GOC willen nieuwe en verrassende combinaties maken, zoals crossovers. Voor studenten wordt een individueel ontwikkelpad vastgelegd, waarbij de student deels een eigen route kan kiezen en in eigen tempo kan werken.

De beoordeling van de aanvragen werd gedaan door een onafhankelijk deskundigenpanel. Het panel bestaat uit experts uit (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven. Op de website van DUS-I  staan alle gehonoreerde projectvoorstellen.

Verruiming aanvraagtermijn derde ronde

Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-scholen hebben dit jaar nog de mogelijkheid om een voorstel in te dienen. Vanwege de coronacrisis is de sluitingsdatum van 1 oktober verlengt tot en met 15 december 2020. De daarop volgende en tevens laatste aanvraagronde is in oktober 2021. Meer informatie over de aanvraagprocedure staat ook op de website van DUS-I.

Woordwolk met meerdere woorden over digitale bijeenkomst lerend netwerk flexibel onderwijs voor mbo
Woordwolk digitale bijeenkomst lerend netwerk flexibel onderwijs voor mbo