Praktijkleren mbo in tijden van corona

De coronacrisis heeft veel impact op de beschikbaarheid van het aantal stages en leerbanen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil ervoor zorgen dat toch zoveel mogelijk stages en leerbanen voor aankomend schooljaar behouden blijven. Het streven is om voor iedereen in het mbo een stage of leerbaan beschikbaar te hebben. Voor jongeren, maar ook werkenden en werkzoekenden die zich met praktijkleren mbo willen om-, op- of bijscholen.

Als onderdeel van een breder steunpakket, heeft het kabinet extra geld uitgetrokken om op korte termijn bij erkende leerbedrijven stages en leerbanen te werven voor mbo-studenten, of zo nodig om nieuwe leerbedrijven te werven. Bij het zoeken naar nieuwe plekken wordt ook gekeken naar leerbedrijven in aanverwante sectoren. Het gaat om bedrijven waar studenten in elk geval een deel van de werkprocessen onder de knie kunnen krijgen.

Voor uitvoering van het actieplan stages en leerbanen wordt 4 miljoen euro in 2020 en 4 miljoen euro in 2021 ter beschikking gesteld. Daarnaast wordt voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022  tweemaal € 10,6 miljoen uitgetrokken voor verhoging van de subsidie praktijkleren in sectoren die hard zijn getroffen door de coronamaatregelen. Daarbij gaat het om conjunctuurgevoelige sectoren en sectoren waar veel contactberoepen voorkomen. Doel van de verhoging is werkgevers te stimuleren zoveel mogelijk leerbanen aan te bieden aan bbl-studenten. In juli zal in de Staatscourant worden gepubliceerd welke sectoren in aanmerking komen voor de extra subsidie.

SBB werkt nauw samen met mbo-scholen, leerbedrijven, het UWV en met gemeenten. Het is de gezamenlijke ambitie van SZW, OCW, VNG, Divosa, UWV, MBO Raad, NRTO, SBB en sociale partners om praktijkleren in al zijn vormen te stimuleren.  Zodat werkenden en werkzoekenden die zich willen bij-, om- en opscholen een mbo-diploma of mbo-certificaat kunnen behalen. En zodat werkenden en werkzoekenden voor wie een diploma of certificaat vooralsnog niet haalbaar is, een  praktijkleerroute op maat met een praktijkverklaring kunnen volgen. Het streven is om de daarvoor benodigde samenwerking tussen de domeinen mbo en Werk & Inkomen structureel te verankeren in de arbeidsmarktregio’s in 2022. Daarbij zal onder meer aangesloten worden bij de al bestaande samenwerkingsverbanden van de pilot praktijkleren mbo met een praktijkverklaring.

Per sector en per regio is de situatie met betrekking tot het aanbod van stages en leerbanen verschillend. Daarom is SBB ook gevraagd om de vraag en het aanbod van stages en leerbanen in kaart te brengen. Op de nieuwe website leerbanenmarkt.nl wordt het aanbod van leerbanen inzichtelijk gemaakt. Hierop kun je zoeken naar een leerbaan in een sector en regio van jouw keuze. Bovendien heeft SBB een meldpunt opgestart waar meldingen kunnen worden gedaan van stage- of leerbaantekorten. Op de website SBBhelpt.nl kun je deze melding doen. Ook vind je hier alle informatie over:

  • Het actieplan stages en leerbanen.
  • Actuele cijfers over stages en leerbanen.
  • Informatie over financiële ondersteuning voor leerbedrijven.
  • Goede voorbeelden van innovatieve oplossingen van hoe scholen en leerbedrijven omgaan met de tekorten.

Extra inzet op mbo-certificaten

Vanaf medio juli 2020 zijn er certificaten vastgesteld voor zo’n 180 keuzedelen en 40 beroepsgerichte onderdelen. In het certificatenloket van SBB is te vinden om welke certificaten het gaat. In het kader van het actieplan stelt SBB een plan van aanpak op voor een derde ronde certificaten. In deze ronde wordt extra geïnvesteerd in het ontwikkelen van certificaten voor de sectoren waar nu vraag is naar personeel - zoals de zorg en de techniek - zodat het makkelijker wordt voor werkenden en werkzoekenden om zich in de richting van deze sectoren om te scholen. Het  plan van aanpak wordt na de zomer van 2020 opgeleverd.