Subsidie doorstroomprogramma’s PO-VO voor gelijke kansen

Tot eind mei kunnen scholen voor PO en VO gezamenlijk subsidie aanvragen op grond van de Regeling doorstroomprogramma’s PO-VO. De regeling heeft als doel de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. Deelnemers zijn leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren, maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten. Door deelname vergroten zij hun kennis en vaardigheden. 

Subsidie doorstroomprogramma’s PO-VO voor gelijke kansen

Net als voorgaande jaren is het ook dit jaar weer mogelijk om tot 31 mei subsidie aan te vragen voor programma’s die erop zijn gericht om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. De regeling is onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. De regeling is bedoeld voor leerlingen die in het voortgezet onderwijs op een hoger niveau kunnen presteren en dit ambiëren, maar niet of minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben die nodig zijn om deze ambitie te realiseren.
 
Inzetten op kennis en vaardigheden
Het staat scholen vrij om de inhoud van het doorstroomprogramma te bepalen, mits wordt ingezet op kennis en vaardigheden die binnen de (overgang naar de) middelbare school van belang zijn, en de randvoorwaarden die nodig zijn om − in het VO − tot leren te komen. In het programma moet in ieder geval aandacht zijn voor omgevingsfactoren en de thuissituatie, zoals het helpen van ouders om hun kind bij het schoolwerk te ondersteunen. Daarnaast moet het programma in ieder geval nog aandacht besteden aan een van de volgende elementen: taal- en leesvaardigheid, andere cognitieve vaardigheden, of metacognitieve vaardigheden (‘leren leren’). 
 
Meer informatie
Het programma beslaat ten minste 100 klokuren en wordt door ten minste één school voor primair onderwijs en ten minste één school voor voortgezet onderwijs gezamenlijk vormgegeven. Meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure vindt u op de website van DUS-I.