Nieuwsflits PO: ventilatie en vragenlijst energielasten

Het wordt verplicht om in alle lokalen een werkende CO2-meter op te hangen. Ook krijgen scholen extra hulp en ondersteuning om luchtreinigers in te zetten. Dit heeft minister Wiersma aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

Daarnaast roept het ministerie schoolbesturen dringend op om mee te doen met een onderzoek naar de impact van de stijgende energieprijzen.

Alle gebouwen winterklaar

De afgelopen maanden is door het harde werken van vele scholen en gemeenten de ventilatie van schoolgebouwen verder verbeterd. Honderden scholen hebben gebruik gemaakt van het hulpteam ventilatie en in duizenden klaslokalen zijn CO2-meters geplaatst. Maar nu de coronabesmettingen weer langzaam toenemen, is het belangrijk om ook op het aantal scholen waar ventilatie nog onvoldoende op orde is, te zorgen dat alles uit de kast wordt getrokken om de ventilatie ook daar te verbeteren.

Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs): “Als leraar wil je lesgeven in een goed geventileerde klas, net zoals ouders dat ook belangrijk vinden voor hun kind. Op veel plekken is er al veel werk verzet om de school winterklaar te maken. Op een kleiner aantal scholen is men nog niet zover, dus daar moet een schep bovenop. Ik moedig ook die scholen nu extra aan gebruik te maken van alle mogelijkheden die er zijn. Voor ondersteuning kunnen scholen terecht op ventilatiehulp.nl of bellen met 0800–0224402. Doe dat ook echt, zodat we samen alle schoolgebouwen winterklaar maken.”

In ieder lokaal een CO2-meter

In de klas moet je voortdurend kunnen meten of de ventilatie in orde is. Uit een recente peiling onder scholen blijkt dat circa 60% een werkende CO2-meter in ieder klaslokaal heeft hangen, maar 40% heeft dat om diverse redenen nog niet. Hoewel bij vele scholen de meters wel in bestelling zijn, is het noodzakelijk om op alle plekken voorbereid te zijn als de coronabesmettingscijfers mogelijk verder oplopen. Daarom wordt een werkende CO2-meter in iedere klas verplicht. Deze verplichting is voor nieuwbouw en gerenoveerde basisschoolgebouwen al opgenomen in het Bouwbesluit. Dit wordt gelijkgetrokken voor alle schoolgebouwen in het funderend onderwijs.

Scholen kunnen informatie vinden over de aanschaf en het gebruik van CO2-meters in de Handreiking Optimaal ventileren op scholen. Ook geven de hulpteams van Ruimte-OK tijdens dagbezoeken advies over het gebruik van co2-meters. Meer informatie over de handreiking en de dagbezoeken is te vinden op: www.ventilatiehulp.nl.

Ondersteuning bij inzet luchtreinigers

Het ministerie start een pilot om de effecten van deze luchtreinigers te meten. Scholen die hieraan willen meedoen, kunnen zich hiervoor aanmelden op ventilatiehulp.nl. In de Handreiking Luchtreinigers vinden scholen informatie hoe ze veilig en adequaat luchtreinigers kunnen gebruiken.

Ondersteuning bij verbetering ventilatie

Ook is er financiële ondersteuning beschikbaar voor scholen waar de ventilatie verbeterd moet worden. Met de Maatwerkregeling Ventilatie in Scholen (voorheen SUViS-regeling) kunnen scholen een basissubsidie of een vangnetsubsidie aanvragen:

  • De basissubsidie vergoedt 30% van de kosten. De basissubsidie kunt u tot en met 31 oktober 2022 aanvragen bij DUS-I. 
  • De vangnetsubsidie kunt u aanvragen als cofinanciering een te hoge drempel is en het gebouw tot de meest urgente gevallen behoort. De financiering is dan 60%. De vangnetsubsidie kunt u tot en met 31 maart 2023 aanvragen bij DUS-I.

Schoolbesturen en gemeenten die advies nodig hebben over ventilatie kunnen terecht bij de hulpteams van Ruimte-OK. De teams leggen op school uit hoe bestaande systemen zo optimaal mogelijk kunnen werken en wijzen op mogelijkheden om de ventilatie verder te verbeteren.

Ruimte-OK is bereikbaar via 0800–0224402 of ventilatiehulp.nl.

Stijgende energieprijzen

De stijgende energieprijzen hebben ook impact op scholen. Het ministerie van OCW wil in beeld brengen hoe groot deze impact is. Daarom wordt er een onderzoek uitgevoerd door Oberon, het Kohnstamm Instituut en Sygma. Schoolbesturen hebben voor één of meerdere vestigingen mogelijk al een verzoek om deelname ontvangen.

Vanaf vandaag wordt de streekproef zo uitgebreid dat álle schoolbesturen voor één of meerdere gebouwen een vragenlijst ontvangen. Het ministerie is voor deze informatie afhankelijk van schoolbesturen en roept hen daarom op om mee te doen met het onderzoek. Meer informatie staat in de e-mail die schoolbesturen vandaag hierover ontvangen.