NIEUWSFLITS: Onderwijs op afstand vanaf 16 december

Vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met tenminste 17 januari in het nieuwe jaar gaan de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs dicht. Dit geldt ook voor het mbo en hoger onderwijs. Leerlingen en studenten krijgen dan onderwijs op afstand.

Zorg onder druk

Het aantal ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care blijft hard oplopen waardoor reguliere zorg in de verdrukking komt. Door zoveel mogelijk thuis te blijven, kan de druk op de zorg weer verminderen. Voor het onderwijs betekent dat onderwijs op afstand. Dat is een moeilijk besluit, maar gezien de huidige, ernstige situatie, helaas noodzakelijk.

Op 12 januari bekijkt het kabinet de situatie opnieuw. We blijven u over de situatie op de hoogte houden.

Uitzonderingen

Er zijn leerlingen die nog wel fysiek naar school gaan. Het gaat om de volgende gevallen:

  • Leerlingen met één of twee ouders met een cruciaal beroep;
  • Leerlingen in kwetsbare posities, waarbij de school bepaalt om welke leerlingen het gaat. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor so, sbo en nieuwkomers.

Voorbereiding op afstandsonderwijs

Deze maatregelen, zo kort op de Kerstvakantie, hebben waarschijnlijk een forse weerslag op uw school. Het is belangrijk dat leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel in de vakantie echt vrij kunnen zijn om weer op te laden, te meer omdat het al een pittig jaar was.

Mocht u in de komende dagen voor de afweging staan om voorbereidingen te treffen om zo goed mogelijk afstandsonderwijs te geven in de weken na de Kerst, of uw leerlingen in de komende dagen een onderwijsprogramma te geven, dan geven we u mee om voorrang te geven aan het eerste, ook als dat betekent dat leerlingen in de komende dagen minder onderwijs krijgen. Op die manier is de vakantie hopelijk voor u en uw collega’s zoveel mogelijk echt vakantie.

Langere termijn

Er is zo lang mogelijk ingezet op het openhouden van de scholen, omdat dit het beste is voor de ontwikkeling van leerlingen, ook in sociaal opzicht. Het kabinet blijft zich inspannen om scholen te helpen bij het terugdringen van achterstanden, op de korte en lange termijn.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Deze informatie wordt steeds aangevuld.

Op www.lesopafstand.nl vindt u hulp en ondersteuning aan om afstandsonderwijs vorm te geven. Ook kunt u bij het loket terecht met specifieke hulp- en adviesvragen.

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag