NIEUWSFLITS: Geen mondkapjes in het po | Rapport over ventilatie op scholen

Met deze speciale nieuwsflits informeren wij u over gemaakte afspraken over mondkapjes in het onderwijs. Daarnaast informeren wij u over de publicatie van het rapport van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS). Het rapport is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer, begeleid door een reactie van minister Slob. 

Geen mondkapjes in primair onderwijs

Naar aanleiding van de oproep van premier Rutte gisteravond om mondkapjes te dragen in openbare ruimtes, hebben ministers Van Engelshoven en Slob vandaag overlegd met de onderwijssector over wat dit betekent voor het onderwijs. Met de onderwijsorganisaties is afgesproken dat het advies voor het gebruik van mondkapjes niet voor het primair onderwijs geldt.

Het nieuwe dringende advies geldt niet voor het primair onderwijs, omdat het aantal (clusters van) besmettingen onder de 12 jaar aanzienlijk lager is. Voor het primair onderwijs blijft gelden dat 1,5 meter afstand tussen leerling en docent niet nodig is. 

Dringend advies voor gebruik mondkapjes in het V(S)O per 5 oktober

In het voortgezet (speciaal)onderwijs geldt vanaf maandag oktober wel een dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af.

Publicatie rapport Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS)

Het rapport van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) is vandaag gepubliceerd.

Wat zijn de conclusies uit het rapport?

Minister Slob heeft het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen onder leiding van Doekle Terpstra gevraagd scholen hierbij te helpen en in kaart te brengen in hoeverre scholen voldoen aan de bestaande eisen.

67% van de 1.289 aangeschreven schoolbesturen heeft via de digitale uitvraag de ventilatie per schoolgebouw in kaart gebracht. Dit heeft een beeld opgeleverd van 7.340 gebouwen (79%) van de ca. 9.300 schoolgebouwen voor het funderend onderwijs in Nederland. Een volledig overzicht van de resultaten vindt u in het rapport.

Wat is de relatie tussen ventilatie en verspreiding van het virus?

Er is afgelopen tijd veel aandacht voor ventilatie op scholen. Het RIVM constateert dat er geen aanwijzingen zijn dat aerosolen een relevante rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Overdracht vindt volgens de experts vooral plaats via druppelinfectie, bijvoorbeeld als besmette mensen hoesten of niezen. Het RIVM adviseert om in ieder geval de bestaande regelgeving op het gebied van ventilatie te volgen. Dat geldt ook voor scholen. Bovendien leren leerlingen het beste in een prettige omgeving met gezonde lucht.

Wat moet er gebeuren op scholen die nog niet voldoen?

Scholen die niet aan de normen voldoen, krijgen hierover nu al advies op maat van de GGD, de arbodienst of kenniscentrum Ruimte OK. Daarnaast is er door het Coördinatieteam een praktische handleiding voor scholen opgesteld met algemene maatregelen die ze nu al kunnen treffen, zoals extra ventilatieroosters aanbrengen of aanvullend luchten in de pauzes. In sommige gevallen is er een langer durend plan nodig om bouwtechnische aanpassingen te doen.

Daarnaast kondigt de minister in zijn reactie op het rapport een investeringsimpuls van in totaal €360 miljoen aan, waarvan het eerste deel (€100 miljoen) al in 2021 beschikbaar komt in de vorm van cofinanciering. Meer informatie hierover volgt later.

Moeten er ook scholen sluiten die niet voldoen?

Nee, de GGD zal scholen niet adviseren om te sluiten wegens een tekort aan ventilatie. Het risico op verspreiding van het coronavirus door een tekort aan ventilatie is onduidelijk. Andere maatregelen zijn belangrijker om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarbij gaat het om regelmatig handen wassen met zeep, desinfecteren van oppervlakken in het gebouw, (voor leerkrachten en leerlingen in het voortgezet onderwijs) thuisblijven en testen bij klachten en waar mogelijk anderhalve meter afstand houden.

Scholen die niet voldoen aan de eisen in het bouwbesluit zullen wel moeten onderzoeken hoe ze maatregelen kunnen nemen om de ventilatie te verbeteren.

Meer informatie

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag