Onderwijs op afstand en andere informatie over het PO

Schoolteams en schoolbesturen spannen zich tot het uiterste in om leerlingen onderwijs te bieden in deze periode waarin scholen gesloten zijn vanwege het coronavirus. Ook ouders doen hun best om leerlingen aan te haken bij het onderwijs-op-afstand. In deze editie van de Nieuwsbrief PO wil minister Slob u nogmaals laten weten, dat schoolteams en ouders bewonderenswaardige prestaties leveren. De berichten van de kant van het ministerie van OCW zijn bedoeld om u op de hoogte te houden. In deze bijzondere periode informeren wij u via de Nieuwsbrief PO over relevant nieuws voor scholen en schoolbesturen. De nieuwsbrief verschijnt dus minder regelmatig dan u gewend bent.

Ondersteuningsaanbod afstandsonderwijs

Om alle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs te informeren over het afstandsonderwijs dat nu de norm is, heeft minister Slob hen op 8 april een brief gestuurd via de mail. De brief is vooral ook bedoeld om scholen en schoolteams te informeren en handreikingen te bieden. In de brief wordt ingegaan op verschillende vragen die leven bij scholen en schoolbesturen. Verder is er een factsheet voor scholen in het PO en een loket waar u terecht kunt met meer specifieke vragen.

Ondersteuningsaanbod afstandsonderwijs

Hulp bij afstandsonderwijs via SIVON

De meeste scholen hebben zelf oplossingen gevonden voor leerlingen die nog geen apparaat hadden om mee te kunnen doen met het afstandsonderwijs. Daarnaast hebben gemeenten en SIVON duizenden apparaten beschikbaar gesteld aan scholen die hier geen mogelijkheden toe hadden. Scholen kunnen nog steeds kenbaar maken dat ze een tekort aan apparaten hebben, of dat leraren of leerlingen geen goede internetverbinding hebben. Hiervoor kunt u terecht op de website van SIVON.

Aangepast toezicht tot de zomer

De onderwijsinspectie past gedurende de periode van afstandsonderwijs haar toezicht aan. De inspectie doet geen onderzoeken op locatie en zal het meeste geplande onderzoek op een later moment uitvoeren. Op de website van de inspectie vindt u een toelichting op het toezicht tot aan de zomervakantie. U hoeft nu geen onderwijstijd te registreren of verzuimmeldingen te doen. De inspectie start met een onderzoek hoe scholen het best kunnen worden ondersteund in deze bijzondere periode.

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging

Iedereen die dat wil kan via een openbare internetconsultatie reageren op het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO. Deze consultatie loopt tot en met 29 april 2020. Het wetsvoorstel leidt ertoe dat de bekostiging in het primair onderwijs minder complex, minder sturend en beter te voorspellen wordt. Uitgangspunt is dat er één basisbedrag per leerling en per school komt. Zie ook de toelichting op Rijksoverheid.nl.

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging

Nieuw experiment Ruimte in Onderwijstijd

Vanaf schooljaar 2020-2021 kunnen 20 scholen uit het primair onderwijs meedoen aan een experiment om flexibeler om te gaan met de organisatie en de invulling van de onderwijstijd. Het doel van dit experiment is te onderzoeken of en hoe een andere organisatie en invulling van de onderwijstijd de kwaliteit van het onderwijs op de langere termijn kan verbeteren. Aanmelden is mogelijk vanaf 1 mei tot en met 31 mei 2020.

Nieuw experiment Ruimte in Onderwijstijd

Het Onderwijsloket: informatiepunt over werken in het onderwijs

Iedereen die geïnteresseerd is in een overstap naar het onderwijs, kan sinds kort terecht bij het Onderwijsloket. Dit onafhankelijke platform is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Het Onderwijsloket is een landelijk informatiepunt over opleidingsroutes en werken in het onderwijs. Via de website is ook persoonlijk advies te krijgen. Wie informatie over het opleiden van onderwijspersoneel wil delen met anderen, kan contact opnemen met het Onderwijsloket (per mail: sanne@onderwijsloket.com).

Handreiking samenwerking bij ernstige enkelvoudige dyslexie

Om samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten te inspireren en ondersteunen in de samenwerking bij ernstige enkelvoudige dyslexie (EED), hebben de ministeries van VWS en OCW een handreiking laten maken. De handreiking beschrijft 'Wie doet wat bij dyslexie en EED?' en biedt aandachtspunten voor sturing, bewaking en afstemming van beleid door het samenwerkingsverband en de gemeente. Ook bevat de handreiking een aantal goede voorbeelden en informatie over de vergoedingsregeling.

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag