Beeld: ©RIVM

Nieuwsflits: Uitbreiding kabinetsbrede maatregelen en extra financiële steun voor culturele, creatieve en mediasector

Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor veel sectoren. Daarom heeft het kabinet op 21 januari bekend gemaakt het steunpakket voor banen en economie fors uit te breiden met 7,6 miljard euro. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Deze maatregelen geven ook in de culturele en creatieve sector steun.

Daarnaast komt er extra steun voor de culturele, creatieve en mediasector: er komt een garantieregeling voor evenementen, extra steun voor makers vanwege de lockdown, compensatie voor decentrale overheden, en een verlenging van het Steunfonds voor lokale media. Ook kunnen in februari de fieldlabs in de evenementensector van start. Tot slot leest u in deze nieuwsflits meer over de voortgang van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector.

TVL

Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun.

  • De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies.
  • De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL.
  • Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB.
  • Om ook kleine ondernemers aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro.
  • Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL.

Voorraadvergoeding detailhandel

Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro. Deze lijst geeft aan welke SBI-codes in aanmerking komen.

NOW

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart. Meer informatie over de NOW vindt u hier

TOZO

Voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand. Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Meer informatie over de TOZO vindt u hier

TONK

Er komt Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) voor huishoudens die door de crisis te maken krijgen met terugval in inkomen waardoor zij noodzakelijke kosten van bestaan, zoals woonlasten, niet meer kunnen betalen. Nadere uitwerking volgt in samenwerking met gemeenten (streefdatum: 1 maart). Meer informatie over de TONK vindt u hier.

Belastingmaatregelen

Bij de uitbreiding van het steunpakket gelden ook diverse belastingmaatregelen. Zo verlengt het kabinet de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen. Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen. Meer informatie over alle belastingmaatregelen vindt u hier

Starters

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen. Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro. Meer informatie over de startersregeling vindt u hier

Garantieregeling evenementen

Zodra de maatregelen weer versoepeld zijn en de evenementensector weer evenementen kan organiseren, blijft er een verhoogd risico op annulering dat zij niet volledig zelf kunnen dragen. Het kabinet wil de sector ondersteunen in een oplossing hiervoor, aangezien dit perspectief biedt voor de sector en voor de samenleving als geheel. Er komt een garantieregeling voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit. Er is minimaal 300 miljoen euro voor gereserveerd.

Fieldlabs evenementen

Gezien het grote belang om kennis en inzicht te vergaren en vanwege het perspectief voor de sector en de samenleving heeft het kabinet ingestemd met de organisatie van fieldlabs voor evenementen vanaf februari. Deze praktijktesten maken het mogelijk om op een gecontroleerde wijze te experimenteren met een veilige heropening van (sectoren van) de maatschappij en zij bieden mogelijk perspectief voor veilige en verantwoorde deelname aan toekomstige evenementen. 

Verlenging compensatie decentrale overheden

De afspraken die met decentrale overheden zijn gemaakt over compensatie van extra uitgaven en derving van inkomsten, worden verlengd naar het tweede kwartaal van 2021. Voor mogelijke compensatie van weggevallen huur voor lokale cultuur, buurten en dorpshuizen is een bedrag van in totaal 60 miljoen euro gereserveerd.

Verlenging Steunfonds Lokale Informatievoorziening

Er wordt 5,5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de lokale media via het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening. Momenteel worden de voorwaarden die hier aan verbonden zijn door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek uitgewerkt. De informatie over een nieuwe aanvraagronde zal binnenkort op deze pagina worden geplaatst.

Voortgang tweede steunpakket culturele en creatieve sector

Op woensdag 27 januari is de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 in verband met een tweede aanvullend steunpakket gepubliceerd in de Staatscourant. Via deze regeling wordt de steun aan de zes cultuurfondsen en de meerjarig gesubsidieerde, producerende instellingen en festivals uit de BIS uitgekeerd. De aanvullende subsidie wordt medio februari aan de instellingen, festivals en rijkscultuurfondsen beschikbaar gesteld. De hoogte van de steun kunnen instellingen zelf hier berekenen.

Meer informatie over de verschillende stimuleringsregelingen voor makers vindt u hier en op de websites van de uitvoerende fondsen en organisaties. 

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag