Subsidie voor scholen die statushouders opleiden tot docent

De subsidieregeling Statushouders en de stap naar de klas is opnieuw opengesteld. Middelbare scholen kunnen van 3 juni tot en met 27 september 2024 bij DUS-I een tegemoetkoming van €10.000 euro aanvragen in de opleidings- en begeleidingskosten van een statushouder met potentie om voor de klas te staan.

De subsidieregeling heeft als doel om de stap naar het onderwijs kleiner te maken voor statushouders met een erkende lesbevoegdheid in eigen land of een buitenlands getuigschrift in één van de tekortvakken.

De subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen via het online aanvraagformulier op de website van DUS-I. Bij uw aanvraag stuurt u een ondertekende verklaringsovereenkomst mee waarin u verklaart dat er afspraken zijn gemaakt met de statushouder over de opleiding, de begeleiding en het doel van het ondersteuningsprogramma.

Bij deze subsidie gelden onder meer de volgende voorwaarden:

  • U mag per statushouder één aanvraag indienen. In totaal mag een bevoegd gezag tien aanvragen indienen. De eerste vijf aanvragen worden toegekend mits er budget beschikbaar is. Vanaf de zesde aanvraag komt uw aanvraag op de reservelijst. Deze aanvragen worden toegekend als er nog geld over is na de aanvraagronde;
  • Het opleidingsprogramma van de opleidingsaanbieder moet minimaal één jaar en maximaal twee jaar duren. Het programma omvat in elk geval een module Nederlands als tweede taal van minimaal 120 uur, vaktaal, pedagogiek, vakdidactiek en de aspecten van de Nederlandse onderwijscultuur;
  • De statushouder is 18 jaar of ouder en beheerst de taal op minimaal taalniveau B1;
  • Het bevoegd gezag en de statushouder hebben een arbeidsovereenkomst van minimaal 0,2 fte of een stageovereenkomst van minimaal 6 maanden afgesloten;
  • Het opleidingsprogramma moet in 2024 starten of gestart zijn. Dit betekent dat u ook subsidie aan kunt vragen als een statushouder voor 3 juni 2024 of na 27 september 2024 het ondersteuningsprogramma is gestart/start.

Meer informatie over de subsidieregeling, alle subsidievoorwaarden en de aanvraagprocedure vindt u op de website van DUS-I.