Voortgangsbrief Passend Onderwijs verstuurd: blijven bouwen aan de basis op orde

Voor ieder kind moet nu én in de toekomst plek zijn in het onderwijs, ook als extra ondersteuning nodig is. Dat schrijven minister Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs en staatssecretaris Van Ooijen van VWS in een voortgangsbrief over passend onderwijs aan de Tweede Kamer. Met onder andere meer maatwerk voor leerlingen, hulp voor ouders en het wettelijk vastleggen van deze ondersteuning worden belangrijke stappen gezet.

Vooruitgang geboekt

In de brief schrijven minister Paul en staatssecretaris Van Ooijen dat er het afgelopen jaar flinke vooruitgang is geboekt op belangrijke terreinen. Zo bieden de meeste scholen passende ondersteuning, wordt de positie van ouders en leerlingen versterkt, wordt het plan van aanpak voor (hoog)begaafdheid uitgevoerd, maakt het Experiment Onderwijszorgarrangementen maatwerk mogelijk en is er de komende drie jaar geld beschikbaar voor de Brugfunctionaris om scholen en gezinnen te ondersteunen.

Complexe uitdagingen

Maar we zijn er nog niet. De druk op het stelsel van passend onderwijs is groot. We staan voor grote en complexe uitdagingen op het gebied van het aantal thuiszittende kinderen en jongeren, het leerlingenvervoer, het lerarentekort en wachtlijsten in gespecialiseerd onderwijs.

In de brief komen de volgende thema’s aan bod:

  1. De voortgang van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs en de geprioriteerde maatregelen;
  2. De aanpak van verzuim en het terugdringen van het aantal thuiszittende kinderen en jongeren, onder door dooreen wetsvoorstel om verzuim terug te dringen door meer ruimte voor flexibiliteit en maatwerk en door ruimte voor onderwijsaanbod voor niet-ingeschreven jongeren;
  3. Versterking van de verbinding tussen onderwijs en zorg, onder andere door het Experiment Onderwijszorgarrangementen en de subsidie voor de Brugfunctionaris;
  4. De aanpak van de wachtlijsten in het gespecialiseerd onderwijs, door verspreiding van praktijkvoorbeelden over tussenvoorzieningen, beter stroomlijnen van aanmeldprocedures en (op de langere termijn) een geïntegreerd plan van de ministeries van SZW, OCW en VWS om de druk op de keten kinderopvang-onderwijs-zorg tegen te gaan;
  5. De beweging naar inclusief onderwijs. Om toe te werken naar een inclusieve inrichting van het onderwijs dichtbij huis moet eerst de basis van passend onderwijs op orde zijn. 

Op 29 mei 2024 is er een debat in de Tweede Kamer over passend onderwijs met minister Paul en staatssecretaris Van Ooijen.