Normering centrale examens 2024 aangepast

De normering van de centrale examens heeft als doel om de prestatie-eisen - de lat waar leerlingen overheen moeten springen om een voldoende te halen - van jaar op jaar te handhaven. Om de hoogte van die lat stabiel te houden, heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) samen met Cito de normeringssystematiek robuuster gemaakt. Daardoor is de normering beter bestand tegen veranderingen. Op dinsdag 26 maart 2024 kunt u een webinar volgen over de aangepaste normering.

Na een aantal bewogen jaren kan het onderwijs inmiddels weer volledig doorgang vinden zonder invloed van corona. Dit betekent niet dat alles hetzelfde is als daarvoor. Het onderwijs ontwikkelt zich en is veranderd, de examenkandidaten van nu zijn niet hetzelfde en ook de examens en de normering blijven zich ontwikkelen. Het CvTE zorgt ervoor dat de normering ondanks deze veranderingen ook dit jaar recht doet aan de prestaties van leerlingen.

Animatie met uitleg

In de normeringssystematiek voor 2024 gebruikt het CvTE alle beschikbare bronnen om tot een N-term te komen. Waar de normering in eerdere jaren per examen kon verschillen, afhankelijk van bijvoorbeeld het aantal kandidaten, het soort examen of het tijdvak, past het CvTE vanaf nu dezelfde systematiek toe op ieder examen. Deze systematiek is gepubliceerd in de regeling omzetting scores in cijfers VO

Door de tijdelijk aangepaste normering in de coronajaren is de lat wat gaan schuiven. Het CvTE zou de lat nu kunnen vastleggen op het niveau van 2023 maar door de gevolgen van corona trilt het onderwijs nog na. Daarom kiest het CvTE ervoor om de lat nu nog niet vast te zetten. Samen met docenten wordt er de komende jaren voor gezorgd dat de lat op de juiste plaats stil komt te liggen zodat deze zo goed mogelijk aansluit op het onderwijs, de leerlingen en de centrale examens. Het jaar 2023 geldt hiervoor als startpunt. In deze animatie over de normering wordt de werkwijze uitgelegd.

Webinar

Heeft u vragen over de aangepaste normering? Meld u dan aan voor het webinar over de normering dat het CvTE organiseert op dinsdag 26 maart 2024 15:30 uur. Meer informatie over de N-term en de normering van de centrale examens vo vindt u op examenblad.nl.