Tweede subsidieronde School en Omgeving: open in april en voor meer scholen

Van 1 tot en met 30 april 2024 kunnen scholen weer de subsidie School en Omgeving aanvragen om, samen met gemeenten en lokale aanbieders, extra activiteiten aan te bieden zoals huiswerkbegeleiding, techniek, sport of cultuur. Door een wijziging van de subsidieregeling wordt het aantal scholen dat subsidie kan aanvragen, uitgebreid. Er komen online vragenuurtjes waarin we u over de subsidie informeren.

Programma School en Omgeving

Kinderen en jongeren leren veel op school, maar een belangrijk deel van de ontwikkeling vindt plaats rond en buiten de school. Een ouder die ’s avonds voorleest of helpt bij het huiswerk, muziekles, voetbaltraining, leren programmeren; allemaal activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die deze brede ontwikkeling optimaal ondersteunt.

In 2022 startte het programma School en omgeving. Het doel van het programma is kansengelijkheid van kinderen en jongeren te vergroten, door hen tijdens hun basis- en middelbare schooltijd extra activiteiten aan te bieden naast het reguliere curriculum. Op veel plaatsen in Nederland bieden scholen, gemeenten en andere partijen al extra activiteiten aan. Het programma School en omgeving van het ministerie van OCW geeft dit een impuls met deze subsidieregeling. De Gelijke Kansen Alliantie ondersteunt de deelnemende coalities en zorgt dat zij hun kennis en ervaringen kunnen delen.

Wijzigingen subsidieregeling School en Omgeving 2023-2025

De minister is van plan de huidige subsidieregeling op een paar punten te wijzigen voor de tweede subsidieronde. Een belangrijke wijziging is dat het aantal categorie A scholen dat een subsidieaanvraag kan indienen, zal worden uitgebreid. In de eerste aanvraagronde betrof het de scholen met de hoogste relatieve CBS-scores, die samen vijf procent van het totaal aantal leerlingen hebben. Dit wordt uitgebreid naar de scholen die samen tien procent van de leerlingen hebben.

Daarnaast wil de minister de tweede aanvraagperiode openstellen voor de zogenaamde categorie B-scholen - de scholen die vorig schooljaar al deelnamen aan School en omgeving - die in de eerste aanvraagperiode geen aanvraag hebben ingediend.

Scholen die vorig schooljaar als starter subsidie ontvingen, kunnen ook in de nieuwe ronde subsidie aanvragen, als zij hun activiteitenplan en convenant vóór 1 maart 2024 indienen bij DUS-I.

Gewijzigde regeling wordt gepubliceerd in maart

Deze gewijzigde regeling wordt naar verwachting begin maart 2024 gepubliceerd in de Staatscourant. Scholen kunnen vervolgens van 1 tot en met 30 april 2024 een aanvraag indienen. Wilt u weten of uw school in aanmerking komt voor de subsidie? Bekijk dan de lijst met scholen.

Voor Caribisch Nederland wordt ook ingezet op het programma School en Omgeving. We werken hiervoor samen met het ministerie van VWS. De subsidie hiervoor loopt niet via deze subsidieregeling. De openbare lichamen krijgen via het ministerie van VWS geld voor het stimuleren van een gezonde leefstijl en talentontwikkeling voor kinderen en jongeren in Caribisch Nederland.

Meer informatie: contactpersonen en vragenuurtjes

Om scholen te informeren over de subsidie School en Omgeving komen er vanaf februari 2024 meerdere online vragenuurtjes. Voor nieuwe en bestaande scholen zijn er aparte vragenuurtjes. In de vragenuurtjes voor nieuwe scholen geven we een korte introductie over het programma en de subsidieregeling. In alle vragenuurtjes kunnen scholen terecht met vragen over wijzigingen, de aanvraag en het buitenschools aanbod.

Op Vragenuurtjes | School en Omgeving | Gelijke kansen (gelijke-kansen.nl) is per vragenuurtje de deelnamelink te vinden. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Heeft u vragen over samenwerken met partners in de regio, het vormen van een nieuwe coalitie of over aansluiten bij bestaande coalities? Dan kunt u contact opnemen met de regiocoördinator van uw regio. Heeft u vragen over de regeling, het subsidieproces, de verantwoording of het aanvraagformulier? Neem dan contact op met DUS-I.