Aanvraagperiode subsidieregeling Verbinding po-vo start binnenkort

Van 14 februari tot en met 13 maart 2024 kunnen coalities van scholen de subsidie Verbinding po – vo aanvragen. Met deze subsidie kunnen scholen nog beter samenwerken om de overgang van po naar vo te versoepelen. Ze kunnen de subsidie bijvoorbeeld gebruiken om ouderbetrokkenheid te vergroten, of om leerlingen nog eerder en beter voor te bereiden op het lesaanbod in het vo en hen de benodigde vaardigheden bij te brengen. De subsidie wordt toegekend voor drie jaar.

De overgang van het po naar het vo is een kwetsbaar moment in de onderwijsloopbaan, met name voor leerlingen met een minder gunstige sociaaleconomische positie. Het is belangrijk om te voorkomen dat deze leerlingen tijdens het overgangsproces naar het vo worden geremd in hun verdere ontwikkeling. Deze subsidieregeling geeft po- en vo-scholen de mogelijkheid om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen, waardoor de samenwerking verbetert en de doorstroom van leerlingen versoepelt.

De subsidieregeling is onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen en volgt de regeling Doorstroomprogramma’s po-vo op.

Samenwerking tussen po en vo

De subsidie kan worden aangevraagd door coalities van scholen. Een coalitie wordt gevormd door minimaal twee po-scholen en één vo-school, waarbij in deze nieuwe regeling ook scholen in het speciaal onderwijs kunnen deelnemen. Een school mag aan maximaal twee coalities deelnemen.

Het eerste subsidiejaar (schooljaar 2024 – 2025) is bedoeld om gezamenlijk een verbindingsplan te maken. Als dit plan door DUS-I is goedgekeurd voeren de coalities daarna de afspraken uit het verbindingsplan uit in de twee opvolgende subsidiejaren (schooljaren 2025-2026 en 2026-2027).

Verbindingsplan

In het verbindingsplan moeten in ieder geval afspraken staan over de  samenstelling en de werkzaamheden van een stuurgroep po-vo, waarin van iedere vestiging van de coalitie een deelnemer zit. Ook spreken de scholen af hoe ze de betrokkenheid van ouders bij het doorstroomproces vergroten. Verder wordt de rol van externe partijen beschreven in het verbindingsplan, omdat het belangrijk is dat scholen de samenwerking vooral onderling opzoeken. De inzet van externe partijen dient daarom te worden beperkt.

Daarnaast moet de coalitie in het verbindingsplan de inzet beschrijven op ten minste drie van de volgende onderwerpen:

  • het systeem van warme overdracht;
  • de manier waarop leerlingen vanuit het po ervaring op doen op de vo-school;
  • de uitwisseling van kennis en ervaring tussen po- en vo-docenten;
  • de manier waarop leerlingen kennis maken met en worden voorbereid op de vaardigheden die nodig zijn in het vo;
  • andere initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan het doel van de subsidie.

De subsidie aanvragen

U kunt de subsidie van 14 februari tot en met 13 maart 2024 aanvragen bij DUS-I . Op de website van DUS-I is te vinden welke informatie de aanvraag moet bevatten. U vindt hier ook een model-samenwerkingsverklaring, die door alle coalitiepartners moet worden ondertekend.

Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, hebben aanvragen van coalities in Caribisch Nederland voorrang op overige aanvragen. De overige aanvragen worden vervolgens gerangschikt op basis van de gemiddelde (relatieve) achterstandsscore van een coalitie. Meer informatie over deze rangschikking staat in de regeling.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure vindt u op de website van DUS-I. Bezoek verder de website en de socials van de Gelijke Kansen Alliantie voor inspirerende voorbeelden van activiteiten die de overgang van po naar vo soepel kunnen laten verlopen.