Wetsvoorstel waarmee het mbo in Caribisch Nederland onder de WEB wordt gebracht in internetconsultatie

Het wetsvoorstel 'Integratie Wet educatie en beroepsonderwijs BES en de Wet sociale kanstrajecten BES' is sinds 20 december 2023 beschikbaar voor internetconsultatie. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat het mbo in Caribisch Nederland dezelfde kwalificaties, leerwegen, diploma’s en certificaten kent als het mbo in Europees Nederland.

Met dit wetsvoorstel worden het beroepsonderwijs en de opleidingen educatie (volwassenenonderwijs) in Caribisch Nederland onder de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) gebracht. Het beleid met betrekking tot het voorkómen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten in Caribisch Nederland zal voortaan worden geregeld in de WVO 2020 en in de WEB. Hierdoor ontstaat een uniform juridisch kader voor zowel Europees Nederland als Caribisch Nederland. Daarbij wordt binnen dit juridisch kader wel rekening gehouden met de lokale situatie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De WEB BES en de Wet sociale kanstrajecten jongeren BES (SKJ-wet) kunnen hierdoor worden ingetrokken.

Dezelfde kwalificaties, leerwegen, diploma’s en certificaten

Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat het mbo in Caribisch Nederland dezelfde kwalificaties, leerwegen, diploma’s en certificaten kent als het mbo in Europees Nederland. De regelgeving voor Caribisch Nederland wordt gemoderniseerd, waarbij de landelijke overheid verantwoordelijk is voor:

  • bekostiging van het beroepsonderwijs;
  • het verstrekken van financiële middelen aan bestuurscolleges voor de aankoop van volwasseneneducatie;
  • de financiering van een lokaal overeengekomen maatregelenpakket ter preventie van schooluitval.

Reikwijdte

Het wetsvoorstel vergroot de reikwijdte van de WEB. Europees Nederlandse instellingen krijgen meer mogelijkheden voor het aanbieden van opleidingen en het verstrekken van diploma’s in Caribisch Nederland. Samenwerking met het lokale onderwijs blijft wel de voorkeur houden.

De internetconsultatie vind je via deze link en sluit op 25 februari 2024.