Inspiratie om te werken aan de basisvaardigheden

Wilt u dit jaar met uw school het onderwijs in taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en/of digitale geletterdheid verder verbeteren? In dit bericht staan publicaties, lees- en kijktips om u te inspireren en te helpen. Nieuw zijn de special van Didactief over taal-rekenen en de themapagina’s over burgerschap op Onderwijskennis.nl.

Met het Masterplan basisvaardigheden ondersteunt het ministerie van OCW scholen om het onderwijs in taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid duurzaam te verbeteren. Sinds 2022 hebben scholen bijna € 900 miljoen subsidie ontvangen om met een evidence-informed aanpak het onderwijs in deze basisvaardigheden te verbeteren. Het doel is dat de beheersing van de basisvaardigheden over de hele linie omhoog gaat, zodat alle leerlingen goed voorbereid beginnen aan het vervolgonderwijs en kunnen meedoen in de maatschappij. Veel leraren en schoolleiders hebben sinds de start van het Masterplan al stappen gezet om deze duurzame onderwijsverbetering te realiseren.
 

Video evidence-informed werken

De Hazesprong in Nijmegen is een van de drieduizend scholen die aan de slag zijn met de subsidie Verbetering basisvaardigheden. De basisschool werkt sinds een jaar evidence-informed aan het verbeteren van het reken- en burgerschapsonderwijs. Evidenced-informed werken betekent dat scholen gebruikmaken van kennis uit de wetenschap, de praktijk en de eigen schoolcontext om verbetering tot stand te brengen.

Aanbod van kennis uit wetenschappelijk onderzoek

Kennis uit wetenschappelijk onderzoek is onderdeel van evidence-informed werken en helpt om doeltreffend les te geven in de basisvaardigheden. Scholen kunnen dergelijke kennis vinden op de website Onderwijskennis van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De website verbindt kennis uit onderzoek met ervaring uit de onderwijspraktijk.

Kijk voor het volledige kennisaanbod op het terrein van de vier basisvaardigheden op Onderwijskennis.nl/basisvaardigheden.

Themapagina’s burgerschap

Onlangs is het kennisaanbod op Onderwijskennis uitgebreid met informatie over burgerschap. De pagina’s bieden leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs handvatten om een schoolbrede aanpak van burgerschapsonderwijs vorm te geven. 

Bekijk voor meer informatie de themapagina’s Burgerschap, democratie en onderwijs en De school als oefenplaats.

Didactief-special rekenen-wiskunde

Peil-metingen van de inspectie en het meest recente PISA-onderzoek laten zien dat Nederlandse leerlingen soms achterblijven in rekenen-wiskunde, met name in complexe rekenvaardigheden. In de Didactief-special ‘Naar een sterke basis rekenen-wiskunde’ vertellen scholen en lerarenopleiders hoe het Expertisepunt rekenen-wiskunde helpt om het rekenonderwijs te verbeteren.

Bent u op zoek naar inspiratie om het rekenonderwijs op uw school te verbeteren? Neem dan een kijkje in de Didactief-special Naar een sterke basis rekenen-wiskunde.

Expertisepunten

Voor informatie over beleid, tips en inspiratie kunnen scholen terecht bij een aantal expertisepunten. De expertisepunten bieden ondersteuning bij het vormgeven van onderwijs in rekenen-wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap voor het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en voor (leraren)opleidingen.

Voortgang Masterplan basisvaardigheden

In november 2023 informeerde minister Mariëlle Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs de Tweede Kamer over de voortgang van het Masterplan. De monitor basisvaardigheden laat zien dat er nog een behoorlijke afstand te overbruggen is totdat leerlingen op het gewenste niveau zitten. Het streven is dat vanaf 2026 alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs structureel geld krijgen om de basisvaardigheden te verbeteren en dat aan het einde van schooljaar 2027-2028 de basis bij alle leerlingen op orde is en ze beter toegerust kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs.

U vindt hier de voortgangsbrief over het Masterplan basisvaardigheden.