Dashboard Jongeren in kwetsbare positie

Het nieuwe dashboard Jongeren in een kwetsbare positie is klaar! Doel van dit dashboard is om scholen en gemeenten inzicht te geven in de door- en uitstroomrichtingen van jongeren in een kwetsbare positie en wat hun daginvulling na verloop van tijd is. Jongeren in een kwetsbare positie zijn jongeren die uitstromen uit het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo-basis en entree naar vervolgonderwijs, werk of dagbesteding.

Met het dashboard kunnen scholen, gemeenten en andere partijen zien of jongeren hun opleiding afronden, aan het werk komen en blijven en of jongeren aankomen op een dagbestedingsplek. Ook kunnen de trends in de tijd zichtbaar worden, vergelijkingen worden gemaakt tussen organisaties en het regionale beeld worden vergeleken met landelijke cijfers. Het is belangrijk dat deze jongeren goed in beeld zijn bij de betrokken partijen. Deze partijen kunnen dan goede afspraken met elkaar maken, zodat de overstap naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt goed verloopt. 

Deel je feedback!

Het dashboard vervangt de factsheets Jongeren in een kwetsbare positie. Het is ontwikkeld door DUO, CBS en OCW in samenspraak met een klankbordgroep van scholen, gemeenten en landelijke partners. We gaan het dashboard nog verder doorontwikkelen. Heb je feedback voor het dashboard? Laat het ons weten en mail naar informatieproducten@duo.nl.

Update

In de zomer krijgt het dashboard een update met de nieuwe cijfers voor het cohort 2021/2022. Ook willen wij bij deze update nog verbeteringen doorvoeren, zoals het meenemen van het behaalde diploma.