Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort verlengd

De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort wordt verlengd met vijf maanden. Bestaande RAP-regio’s kunnen tot en met 31 mei 2023 subsidie aanvragen om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken. Het ministerie van OCW stelt voor deze verlenging in totaal € 7.726.987 euro subsidie beschikbaar.

Schoolbesturen en lerarenopleidingen hebben sinds 2020 – naast de G4 – 72 RAP-regio’s gevormd, om zo gezamenlijk de personeelstekorten aan te pakken. Om ervoor te zorgen dat er een soepele overgang ontstaat tussen deze RAP-subsidieregeling naar de bredere totstandkoming van onderwijsregio's, verlengt OCW deze regeling met vijf maanden. Zo waarborgen we de continuïteit van regionale samenwerking binnen de RAP-regio’s.

Subsidie voor bestaande RAP-regio’s

Bestaande RAP-regio’s kunnen subsidie aanvragen voor de periode 1 augustus tot en met 31 december 2023. Het is mogelijk om een bestaande regio uit te breiden met besturen/vestigingen, mbo-instellingen of lerarenopleidingen die nog niet eerder waren aangesloten bij de regio. Dit in aanloop naar de te vormen onderwijsregio’s.

Aanvraagformulier via DUS-I

DUS-I stelt per mail een aanvraagformulier beschikbaar aan de bestaande RAP-regio’s. Op dit formulier zijn de gegevens uit de aanvraagronde van 2022 al ingevuld. De penvoerder kan deze gegevens zo nodig aanvullen of wijzigen.

Activiteiten

In het plan van aanpak kun je aanvullende en nieuwe activiteiten opnemen, maar ook de huidige activiteiten voortzetten. Daarnaast vragen we om in het plan van aanpak op te nemen welke activiteiten je onderneemt om de samenwerking in de regio tot stand te brengen of te versterken. Dit met het oog op de vorming van onderwijsregio’s.

Hoogste subsidiebedrag

Voor deze aanvraagronde is in totaal € 7.726.987 subsidie beschikbaar. Omdat het gaat om een verlenging van vijf maanden, bedraagt de subsidie per RAP-regio maximaal vijf twaalfde deel van het toegekende bedrag voor de eerdere RAP-subsidie voor het schooljaar 2022-2023.

Subsidie aanvragen

Je kunt deze subsidie tot en met 31 mei 2023 aanvragen via het aanvraagformulier dat je per mail ontvangt van DUS-I. Uiterlijk op 7 augustus 2023 krijg je bericht van DUS-I of de aanvraag is goedgekeurd.

Alle informatie over deze subsidie vind je in de subsidieregeling en de gewijzigde subsidieregeling.