Monitor passend onderwijs gepubliceerd

Ouders, leraren, schoolleiders en ondersteuners in het primair en voortgezet onderwijs zijn redelijk tevreden over sommige onderdelen van passend onderwijs, maar er is ook ruimte voor verbetering, zoals bijvoorbeeld de administratieve lasten van leraren verminderen, de mening van leerlingen meewegen en zorgen voor een dekkend ondersteuningsaanbod in de regio.

Dat blijkt uit de eerste meting van de monitor passend onderwijs. Deze monitor brengt tot en met 2026 de voortgang in kaart van de doelstellingen van de Verbeteraanpak passend onderwijs. Hiervoor hebben leraren, ouders, schoolleiders, intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren, gemeente- en leerplichtambtenaren, bestuurders van scholen en leidinggevenden en ondersteuners van samenwerkingsverbanden vragenlijsten ingevuld.

Met de monitor onderzoeken we of passend onderwijs in de praktijk uitvoerbaar is en hoe (de organisatie van) de ondersteuning voor leerlingen wordt ervaren. Dit geeft een landelijk beeld van de stand van passend onderwijs, dat over de jaren vergeleken kan worden. Op basis van dit landelijk beeld kunnen we de Verbeteraanpak passend onderwijs bijsturen, en we nodigen scholen en samenwerkingsverbanden ook uit om te reflecteren op verbeterpunten uit de monitor die voor hun school of regio herkenbaar zijn.

Tweede meting in het najaar

Samenwerkingsverbanden die in het panel voor de monitor zitten, ontvangen in het najaar van 2023 de oproep om mee te doen aan de tweede meting. De onderzoekers van SEO en Oberon zullen scholen weer vragen om de vragenlijsten uit te zetten bij de verschillende respondenten binnen de school. Omdat bij de eerste meting te weinig leerlingen de vragenlijst hadden ingevuld om de resultaten mee te nemen in de rapportage, zullen we bij de tweede meting extra actie ondernemen om voldoende leerlingen te bereiken.   

De rapportage van SEO en Oberon is op 30 maart 2023 samen met de Kamerbrief Samen de schouders onder passend onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd.