Tweede selectieronde experiment onderwijszorgarrangementen gaat van start

Op 1 januari 2023 is het experiment onderwijszorgarrangementen van start gegaan. Er komt nu een tweede selectieronde, zodat meer initiatieven zich kunnen inschrijven. Het doel van het experiment is meer maatwerk mogelijk te maken voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg.

Scholen en samenwerkingsverbanden die deelnemen aan het experiment mogen afwijken van de huidige onderwijswet- en regelgeving voor onderwijslocatie, onderwijstijd, onderwijsinhoud en bekostiging.

In het debat over Passend Onderwijs op 30 maart 2022 heeft minister Wiersma aangekondigd dat hij parallel aan het experiment onderwijszorgarrangementen start met een aanpassing van de wetgeving. De bevindingen van het experiment worden hierin meegenomen. Daarom onderzoeken we de voortgang en de effecten van het experiment. Dit onderzoek start in april 2023.

Tweede selectieronde

Eind 2022 konden scholen en samenwerkingsverbanden zich al aanmelden voor dit experiment. In het voorjaar van 2023 zijn 39 initiatieven, met een brede doelgroep en spreiding over Nederland, van start gegaan.

Omdat er nog ruimte is voor 41 nieuwe aanvragen stellen we nu een tweede selectieronde open. Geïnteresseerde scholen en samenwerkingsverbanden kunnen voor de zomer van 2023 hun aanvraag indienen bij DUO. Voor 1 september 2023 krijgen de aanvragers bericht of hun aanvraag is goedgekeurd. 

Meedoen aan het experiment onderwijszorgarrangementen?

Heeft u interesse om aan het experiment onderwijszorgarrangementen mee te doen? Op  Onderwijs en zorg | Passend onderwijs | Rijksoverheid.nl  vindt u alle informatie over het experiment, antwoorden op veelgestelde vragen en een link naar de aanmeldformulieren. Ook het Steunpunt Passend Onderwijs geeft antwoorden op veelgestelde vragen.

Daarnaast zal het ministerie van OCW in de aanloop naar de aanmeldingsperiode een mailadres openstellen voor scholen en samenwerkingsverbanden die vragen hebben.