Stagepact mbo: passende stagevergoeding, genoeg stages, betere stagebegeleiding en uitbannen stagediscriminatie

Mbo-studenten krijgen een passende vergoeding voor hun stage, met minimaal een onkostenvergoeding. Daar bovenop gaan werkgevers en werknemers aan de slag om een vergoeding in de CAO op te nemen. Daarbij komt er meer aandacht voor het realiseren van voldoende stageplekken én betere stagebegeleiding. Als laatst moet een pakket aan maatregelen stagediscriminatie in het mbo tegengaan; hierbij dragen scholen, (leer)bedrijven en de overheid gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor gelijke mogelijkheden voor iedere student. Dit alles staat in het Stagepact mbo dat op 14 februari door een brede groep van jongerenorganisaties, mbo-scholen, bonden, docenten, werkgevers en overheden is ondertekend. Het Stagepact mbo, met zo’n 55 maatregelen en afspraken, is gelijktijdig met de bredere Werkagenda mbo gesloten en loopt tot 2027.

“Met dit Stagepact zetten we grote, merkbare stappen vooruit voor mbo-studenten”, onderstreept minister Dijkgraaf van OCW. “De kracht van het pact zit in het brede draagvlak en de gezamenlijke verantwoordelijkheid; overheid, scholen en het bedrijfsleven. Leren in de praktijk is een onmisbaar onderdeel in het onderwijs. Voor veel mbo-studenten is het vaak zelfs de eerste kennismaking met de arbeidsmarkt. Dit Stagepact kan ervoor zorgen dat het een veilige, waardevolle en positieve ervaring wordt. Bedrijven en de samenleving hebben later veel profijt van met name deze studenten, die als goed opgeleide en innovatieve vakmensen oplossingen bedenken en maken voor de uitdagingen van morgen.” 

Beeld: ©OCW

Passende stagevergoeding

Studenten hoeven geen kosten te maken voor het volgen van een stage. Alle studenten krijgen al in 2023 een onkostenvergoeding die ten minste alle kosten omvat die een student moet maken om stage te kunnen lopen bij een bedrijf. Bovenop de onkostenvergoeding maken werkgevers afspraken tot het geven van een passende stagevergoeding voor studenten, geregeld in cao's. Studenten die werk en opleiding combineren krijgen naast een onkostenvergoeding een arbeidscontract en loon dat voldoet aan de wettelijk vastgestelde bedragen.

Stagediscriminatie tegengaan

Het uitbannen van stagediscriminatie is een gezamenlijke prioriteit van de overheid, scholen en leerbedrijven. Het afsprakenpakket kent drie pijlers; sociale normstelling, het voorkomen en tegengaan van stagediscriminatie en het melden en aanpakken ervan. Belangrijke maatregelen daarbij zijn onder meer de brede toepassing van matching van student en leerbedrijf, waarbij wordt gestart op iedere school met eerstejaars studenten en een kopgroep van bedrijven. Plaatsing gebeurt op basis van de leerwens van de student. Er wordt niet gematcht op basis van persoonlijke kenmerken en er is geen klikgesprek. Verder moet op iedere mbo-school een laagdrempelig meldpunt zijn voor studenten om stagediscriminatie te melden, waarbij zij ondersteuning en nazorg krijgen. Ook wordt het erkenningsreglement van de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) voor leerbedrijven aangescherpt. In het hoger onderwijs is recent gestart met de aanpak van stagediscriminatie.

Betere begeleiding en voldoende stages

Begeleiding van studenten tijdens de stage is essentieel voor een goede ervaring waar ze van leren en uit kunnen putten tijdens hun verdere studie of loopbaan. Het uitgangspunt is dan ook dat er per stage in ieder geval drie contactmomenten zijn tussen de student, school en leerbedrijf, waarvan ten minste één fysiek op de locatie van het bedrijf. Daarbij komt er een verdere professionalisering van het stagebeleid op scholen. Studenten moeten zich goed voorbereid, geïnformeerd, gezien en gesteund voelen. Daarbij spannen werkgevers en SBB zich in voor een voldoende en kwalitatief goed stageaanbod.

Stagepact is onderdeel van Werkagenda mbo

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap investeert 30 miljoen euro in het Stagepact, dat tot 2027 loopt. De verschillende maatregelen per thema worden gezamenlijk scherp (tussentijds) gemonitord om te zien of het leidt tot het gewenste effect en het behalen van de gestelde doelen.

Het Stagepact mbo is gelijktijdig met de Werkagenda mbo ondertekend door de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB MBO), Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO), de MBO Raad, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), VNO-NCW, MKB-Nederland, Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG), Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), CNV Onderwijs en CNV Jongeren, Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) en FNV Young & United, Algemene Onderwijsbond (AOb), Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).