Regeling aanvullende bekostiging werkdrukverlichting gepubliceerd

In schooljaar 2023-2024 ontvangen schoolbesturen in het vo opnieuw budget voor werkdrukverlichting. Hiervoor is in februari de regeling aanvullende bekostiging werkdrukverlichting voortgezet onderwijs gepubliceerd. Jaarlijks is in totaal € 300 miljoen beschikbaar.

In de cao voortgezet onderwijs is afgesproken dat de ene helft van deze werkdrukmiddelen wordt besteed aan individuele werkdrukverlichting van personeel op school en dat de andere helft wordt besteed aan een collectieve aanpak op de scholen.

Passende maatregelen

Met deze middelen kan onderwijspersoneel zelf bepalen wat het best helpt om werkdruk te verlichten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan extra ondersteuning in de klas om leerlingen te begeleiden of om de lasten te verminderen van bepaalde taken, zoals mentoraat of surveillance. Scholen kunnen samen met de werknemers bepalen wat goede maatregelen zijn om de werkdruk te verminderen, passend in hun schoolcontext.

Route voor de besteding

Voor het collectieve deel van de werkdrukmiddelen hebben de cao-partners een route afgesproken om het geld te besteden in de school. Zo kan onderwijspersoneel zelf een plan maken en bekrachtigt de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (pmr) het werkdrukplan. Ook maken zij afspraken over de evaluatie.

Informatie en ondersteuning

Scholen en onderwijspersoneel kunnen voor meer informatie over de besteding van de werkdrukmiddelen de website van Voion raadplegen. Zo vindt u hier een stappenplan om werkdrukplannen en kaders voor besluitvorming op te stellen.