Nieuwe leidraad over het voorkomen van en omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs neemt toe. Voor bestuurders en schoolleiders is het belangrijk om te weten wat zij daartegen kunnen en soms moeten ondernemen. De leidraad ‘Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig’ geeft een overzicht van maatregelen die scholen kunnen nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en informatie over hoe te handelen bij (vermoedens van) incidenten.

Meer meldingen

In november 2022 maakte de Inspectie van het Onderwijs bekend dat afgelopen schooljaar opnieuw meer meldingen zijn gedaan over seksuele intimatie en seksueel misbruik in het onderwijs. Ook steeg het aantal meldingen waarbij een ‘met taken belast persoon’ betrokken was, bijvoorbeeld een leraar of een ondersteunend personeelslid. 

Waarom maatregelen nemen?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan ingrijpende gevolgen hebben. Het is daarom onacceptabel als leerlingen of personeelsleden de grenzen van een ander overschrijden. Scholen zijn dan ook wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige schoolomgeving. Daarnaast zijn seksualiteit en seksuele diversiteit vastgelegd in de kerndoelen en daarmee voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs een verplicht onderdeel van het curriculum. 

Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig

De titel van de leidraad geeft aan dat de maatregelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen zo ‘groot’ moeten zijn als nodig is om vooruitgang te boeken. Daarnaast dient een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag op school zo zorgvuldig mogelijk te worden aangepakt. Dat begin met een snelle, adequate en ‘zo klein mogelijke’ aanpak. De interactieve leidraad legt uit welke maatregelen dit kunnen en soms móeten zijn, begeleid door checklists met aandachtspunten.

U vindt de leidraad op de websites van Stichting School & Veiligheid, de PO-Raad en de VO-raad.