Regio Deals: onderwijs- en culturele instellingen dragen bij aan versterken brede welvaart

Elke Regio telt. Het kabinet heeft het belang van Regio Deals benadrukt. Deze zomer worden regio’s uitgenodigd met voorstellen voor een integrale aanpak van de regionale maatschappelijke uitdagingen te komen. Onderwijs- en culturele instellingen worden naast provincie, gemeente, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uitdrukkelijk genoemd als partners naast het Rijk in een Regio Deal. De aanvraagperiode is van 15 juli tot 15 november, zo valt te lezen in de brief die de Tweede Kamer op 1 juli ontving. 

Er is €900 miljoen beschikbaar voor regionale opgaven voor de jaren 2022 tot en met 2026. Het ministerie van OCW moedigt de onderwijs- en culturele instellingen aan om samen met de regionale partners na te denken of de uitdagingen waar de eigen regio voor staat, gebaat zouden zijn bij middelen uit dit budget. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tegengaan van mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt, inzet op gelijke kansen en het verbeteren van de doorstroom en toegankelijkheid van het onderwijs. Ook het realiseren van culturele broedplaatsen en ateliers in het kader van leefbaarheid en talentontwikkeling zijn belangrijke opgaven. Net als  verduurzaming van cultureel erfgoed. Goed om te melden is dat een regio geen vaststaande geografische of bestuurlijk-administratieve eenheid is, maar het gebied dat partijen zelf als de meest effectieve schaal verkiezen om tot oplossingen te komen.

Aanvraagperiode van 15 juli tot 15 november 2022

Op 1 juli is de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de voorwaarden waaraan regionale voorstellen moeten voldoen, wanneer ze kunnen worden ingediend en hoe het afwegingskader luidt. De aanvraagperiode voor het indienen van voorstellen is van 15 juli tot 15 november 2022. Begin 2023 is ondertekening van Regio Deals in de vierde tranche voorzien. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) coördineert de uitvoering van Regio Deals namens het Rijk. Zowel bij het ministerie van BZK als bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen regio’s terecht met vragen. Na de aankomende vierde tranche volgen nog twee tranches waarin geld onder voorwaarden beschikbaar komt. Dat geeft de mogelijkheid voor regionale partners om waar nodig iets meer tijd te nemen om een aanvraag op te stellen, goed te onderbouwen en in te dienen. Ook regio’s die al een Regio Deal hebben, mogen een nieuw voorstel indienen.