Nieuwe en vernieuwde data over mbo-instellingen en regio’s

Recent is voor het eerst open data over onderwijslocaties vanuit het Register Onderwijsinstellingen (RIO) gepubliceerd. Daarnaast is, na een publicatiepauze van enkele jaren, weer informatie beschikbaar over leerling- en studentenstromen tussen instellingen. In dit bericht vind je verder ook een link naar vernieuwde informatie over de uitstroom vanuit instellingen naar de arbeidsmarkt, een link naar de vernieuwde gemeentelijke en regionale informatie over de onderwijssectoren en een link naar de stroomdiagrammen vmbo-mbo voor het laatste studiejaar. Ten slotte is het dashboard studentenprognoses per mbo-instelling en gemeente voorzien van de laatste informatie.

Nieuwe informatie

Tellingen mbo-studenten RIO - mbo

Hoeveel en welke locaties en onderwijsaanbieders hebben mbo-instellingen en hoeveel studenten kennen deze locaties? Over deze nieuwe gegevens uit het Register Onderwijs Instellingen (RIO) zijn voor het eerst sinds enkele jaren weer cijfers gepubliceerd.
 

Open data leerling- en studentenstromen

Naar welke instellingen gaan vo-gediplomeerden en van welke scholen komen de nieuwe studenten in het mbo en ho? De set open data is afgestemd met directies en betreffende onderwijsraden. 

Vernieuwde informatie

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers

Wat is per mbo-instelling de arbeidsmarktpositie van uitstromers één en twee jaar later? Hebben ze werk of een uitkering? Hoeveel uur werken ze? En wat is hun uurloon?

Onderwijs in de regio in cijfers

Hoe laten regio’s (rmc, amr, corop) en gemeenten zich onderling vergelijken op onderwijs-, arbeidsmarkt-, en sociaaleconomische kenmerken? Met behulp van kaarten en andere visualisaties worden de ontwikkelingen in de tijd in beeld gebracht en zie je de verschillen tussen gemeenten en regio’s. De visualisatie van het dashboard is vernieuwd.

Bestemming na het vmbo

Naar welke mbo-instellingen stromen vmbo-ers vanuit vmbo-vestigingen en hoe succesvol zijn ze op het mbo?

Stroomdiagrammen brengen in beeld hoe de stromen van vmbo naar mbo lopen en hoe de ontwikkeling over een reeks van jaren is.

Dashboard MBO prognose 2022

Wat is de prognose van het aantal studenten in 2037 per mbo-instelling, gemeente en regio? De prognose kun je uitsplitsen naar niveau, leerweg, sector en leeftijd.