Expertgroep burgerschap mbo brengt advies uit over herijking kwalificatie-eisen

Het is belangrijk dat studenten zich naast een beroepsopleiding breed kunnen ontwikkelen. Dat ze sociaal-maatschappelijke kennis en vaardigheden kunnen opdoen. En de kans hebben zich verder te vormen tot kritisch denkende, maatschappelijk betrokken en weerbare burgers in de samenleving. Maar hoe kan het mbo verder bijdragen aan het vermogen van jongeren om hun eigen rol in de samenleving en politiek te bepalen? Burgerschapsonderwijs speelt hierbij een sleutelrol. De onlangs door OCW ingestelde expertgroep burgerschap mbo gaat het ministerie hierover adviseren.

De huidige generieke kwalificatie-eisen voor burgerschap in het mbo blijken niet duidelijk genoeg over de inhoud en minimale kwaliteit. De eisen bieden studenten, docenten en scholen nog onvoldoende houvast voor sterk burgerschapsonderwijs. Het ministerie van OCW heeft daarom een commissie ingesteld: de ‘expertgroep burgerschap mbo’. De expertgroep gaat advies uitbrengen over de herijking van de generieke kwalificatie-eisen voor burgerschap.

Nieuwe inhoud kwalificatie-eisen

De expertgroep burgerschap mbo brengt in het najaar van 2022 een advies uit aan het ministerie over de herijking van de kwalificatie-eisen voor burgerschap. Daarbij wordt specifiek ingegaan op nieuwe inhoud van de kwalificatie-eisen en op de mogelijkheden om een resultaatverplichting of een verruiming van de inspanningsverplichting in te voeren voor het burgerschapsonderwijs. Minister Dijkgraaf informeert de Tweede Kamer hierover in juli.

Leden van de expertgroep

De expertgroep burgerschap mbo is een diverse groep professionals met brede expertise op het gebied van burgerschapsonderwijs. De twaalf leden van deze expertgroep zijn:

 • Menno Keij (docent Burgerschap en examencommissielid bij het Summa College)
 • Najat Ahmadi (docent Burgerschap en schoolopleider aan het Zadkine College)
 • Gyzlene Kramer-Zeroual (docent Burgerschap en programmadirecteur Strategie en Gelijke kansen bij Albeda)
 • Koen Vos (practor Brede Vorming aan het ROC Friese Poort)
 • Luuk Kampman (leerplanontwikkelaar en curriculumexpert burgerschap bij Stichting Leerplanontwikkeling)
 • Ingrid Faas (lerarenopleider Maatschappijleer aan de Hogeschool van Amsterdam)
 • Marcel Mooijman (lerarenopleider Maatschappijleer aan de Hogeschool Rotterdam)
 • Dr. Hessel Nieuwelink (lector Burgerschapsonderwijs en lerarenopleider Maatschappijleer aan de Hogeschool van Amsterdam)
 • Dr. Laurence Guérin (practor Burgerschap aan het ROC van Twente en lector Wereldburgerschap aan de Haagse Hogeschool)
 • Dr. Pieter Baay (praktijkinnovator bij Onderwijs124)
 • Prof. dr. Anne Bert Dijkstra (bijzonder hoogleraar Toezicht en Socialisatie aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan de Onderwijsinspectie)
 • Prof. dr. Evelien Tonkens (hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek)

Procesregie

De onderzoeksbureaus KBA Nijmegen en Oberon zorgen in de komende maanden voor de procesregie van de expertgroep burgerschap mbo.

Vragen?

Heb je vragen, neem dan contact op met Fenna Visser (f.l.e.visser@minocw.nl) of Ismael Maghnouji (i.maghnouji@minocw.nl), beleidsmedewerkers bij de directie MBO van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap