Vernieuwd curriculum: starten met basisvaardigheden en periodiek onderhoud

Er komen bijgestelde kerndoelen voor taal en rekenen/wiskunde, en daarna nieuwe kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid. Ook komt er een systeem voor periodiek curriculumonderhoud om rust en regelmaat te brengen in de onderwijsopdracht aan scholen. Dit is de uitkomst van het debat over het curriculum dat de Tweede Kamer op 6 april voerde met minister Wiersma. Het verbeteren van het landelijke curriculum is onderdeel van het masterplan basisvaardigheden.

Curriculum in wet- en regelgeving

Wat willen we dat kinderen en jongeren leren op school? Hoe zorgen we ervoor dat álle leerlingen een goede basis meekrijgen, naar welke school ze ook gaan? In de wet is vastgesteld welke kennis en vaardigheden we als samenleving belangrijk vinden voor kinderen en jongeren, zodat zij een stevige basis hebben voor de toekomst. Dit heet het formele curriculum. Het formele curriculum bestaat uit kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs en uit eindtermen van de verschillende examenprogramma’s in de bovenbouw. Ook het referentiekader taal en rekenen is onderdeel van het formele curriculum.

Periodiek curriculumonderhoud: advies wetenschappelijke curriculumcommissie

Om het curriculum actueel te houden is het nodig om periodiek het curriculum aan te passen, bijvoorbeeld als er in de onderwijspraktijk een knelpunt blijkt te zijn. Op dit moment is hiervoor geen systeem ingericht en vindt onderhoud aan het curriculum ad hoc plaats. Dit brengt het risico met zich mee dat het curriculum overvol raakt en dat wijzigingen ten koste gaan van samenhang en doorlopende leerlijnen.

Het ministerie van OCW wil rust en regelmaat brengen in de onderwijsopdracht aan scholen door het onderhoud voorspelbaarder te maken. Daarom heeft het ministerie de wetenschappelijke curriculumcommissie gevraagd om te adviseren over hoe dit periodiek onderhoud het best kan worden ingericht. Dit advies wordt voor de zomer verwacht en openbaar gemaakt met verzending aan de Tweede Kamer.

Kerndoelen basisvaardigheden

De kerndoelen zijn nu algemeen geformuleerd en geven te weinig richting aan leraren. Bijgestelde kerndoelen dragen bij aan een duidelijkere onderwijsopdracht aan scholen. Dit is onderdeel van het masterplan basisvaardigheden.

Omdat het curriculum niet voor alle leergebieden tegelijk kan worden aangepast, wordt gestart met de kerndoelen voor taal en rekenen, gevolgd door burgerschap en digitale geletterdheid. Later volgt bijstelling van de kerndoelen voor de andere leergebieden. De bijgestelde kerndoelen worden eerst getest in de schoolpraktijk, voordat ze in de wet worden vastgelegd.

SLO start voor de zomer met het bijstellen van de kerndoelen taal en rekenen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs en van het referentiekader taal en rekenen. Twee teams van leraren, vakexperts en curriculumexperts gaan hiermee aan de slag onder leiding van een onafhankelijke  procesregisseur. De werving voor deze teams is inmiddels gestart. 

Meer lezen