Het Nationaal Groeifonds investeert in het onderwijs

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet de komende 5 jaar € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Op 14 april werd bekend gemaakt dat het Nationaal Groeifonds de komende jaren €155 tot 323 miljoen investeert in de volgende projecten voor het onderwijs: Ontwikkelkracht, Impuls Open Leermateriaal & Edu-V. Deze projecten zitten nu in de opstartfase, houd de websites in de gaten voor meer informatie over de startdata en hoe u kunt meedenken.

Ontwikkelkracht

Het onderwijs in Nederland scoort op veel onderdelen goed. Tegelijkertijd blijkt uit nationale en internationale onderzoeken dat leerlingprestaties dalen. Daarnaast is er sprake van een toenemende kansenongelijkheid en een te hoge (werk)druk in het onderwijs. Ontwikkelkracht wil deze uitdagingen het hoofd bieden en de kwaliteit van het onderwijs duurzaam versterken. Het programma verstevigt de verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Leraren en schoolleiders zijn intensief betrokken bij Ontwikkelkracht. Hun vragen vanuit de onderwijspraktijk staan centraal. Het uiteindelijke doel is om de ontwikkeling, leerresultaten en kansen van leerlingen te verbeteren.

Het hele voorstel kunt u hier lezen.

Impuls Open Leermateriaal

Om recht te doen aan de talenten van elke leerling hebben scholen een rijke mix van open en gesloten leermateriaal nodig. Hiermee kunnen leraren beter inspelen op de behoeften en belevingswereld van hun leerlingen en op de actualiteit. Meer keuzemogelijkheden in leermiddelen versterkt bovendien het eigenaarschap van leraren. Open leermateriaal draagt zo bij aan onderwijsverbetering. Het groeifonds maakt met een investering van 20 miljoen het mogelijk dat de samenwerkende scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties gezamenlijk een impuls geven aan het ontwikkelen en gebruiken van open leermateriaal.

Meer informatie over de Impuls Open Leermateriaal kunt u hier vinden. Het volledige voorstel kunt u hier lezen.

Edu-V

Het voorstel Digitaal Onderwijs Goed Geregeld wordt in Edu-V uitgevoerd. Binnen het programma EDU-V maken publieke en private partijen onderling afspraken die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Zodat leerkrachten, leerlingen en studenten makkelijker en veiliger gebruik maken van de digitale toepassingen in het onderwijs. Met de toekenning van 34 miljoen euro van het Groeifonds is het Edu-V programma in staat om een aantal belangrijke obstakels bij het gebruik van digitale onderwijsmiddelen weg te nemen

Het Edu-V programma kan met deze toekenning uit de startblokken. Als u op de hoogte wilt blijven van dit programma kunt u deze link raadplegen. 

Ontwikkelkracht, Impuls Open Leermateriaal en Edu-V komen allen voort uit voorstellen die door veldpartijen zijn ingediend bij het Nationaal Groeifonds.