Onderwijs voor Oekraïense ontheemden

Steeds meer mensen uit Oekraïne vluchten voor het oorlogsgeweld, ook naar Nederland. Zij vallen onder de Richtlijn tijdelijke bescherming en kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt dat zij leer- en kwalificatieplichtig zijn. Voor volwassen Oekraïense ontheemden is onderwijs op vrijwillige basis. De overheid werkt aan een pakket met voorzieningen voor mensen die zijn gevlucht uit Oekraïne. Welke regels voor het mbo en onderwijs voor volwassenen gelden al?

Middelbaar beroepsonderwijs

Kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn leer- en kwalificatieplichtig. Zij hebben recht op onderwijs. Deze kinderen en jongeren kunnen instromen in het bestaande nieuwkomersonderwijs (nieuwkomersvoorzieningen en Internationale Schakelklassen (ISK)). Of, daar waar de maximale capaciteit is bereikt, in tijdelijke onderwijsvoorzieningen po/vo. Na de ISK kunnen zij instromen in het mbo. Daarnaast geldt dat ook meerderjarige Oekraïners op basis van de Richtlijn tijdelijke bescherming kunnen instromen in het mbo. Zij moeten dan wel aan de toelatingseisen voldoen. Op dit moment worden de rechten van Oekraïners nader uitgewerkt. Hierbij wordt wat betreft het onderwijs onder meer overwogen of een recht op studiefinanciering wenselijk en haalbaar is. Tot slot geldt dat voor Oekraïense studenten die al stonden ingeschreven in het mbo en die hulp nodig hebben, financiële noodhulp vanuit het Rijk beschikbaar is.  

Taalonderwijs

Oekraïense vluchtelingen zijn niet inburgeringsplichtig zolang zij een tijdelijke verblijfsstatus hebben op basis van de Richtlijn tijdelijke bescherming. Ze komen daardoor in aanmerking voor het cursusaanbod van gemeenten dat wordt gefinancierd vanuit de WEB-middelen. Per gemeente kan het verschillen hoe dit wordt ingericht. Dit is mogelijk afhankelijk van het aantal op te vangen vluchtelingen en het beschikbare budget. Ook zijn diverse lokale initiatieven, bijvoorbeeld in bibliotheken, waar zij terechtkunnen voor het leren van de Nederlandse taal.

In afwachting van de uitwerking van het voorzieningenpakket is het nog niet duidelijk of en hoe gemeenten vanuit het Rijk worden gecompenseerd voor het aanbod van taallessen en mogelijk aanvullende ondersteuning. Tot die tijd is het aan gemeenten om te bepalen of ze aanbod willen verzorgen en daarvoor het WEB-budget kunnen inzetten.

Kijk voor meer informatie op Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.nl