Nationaal Groeifonds investeert in het beroepsonderwijs

Goed nieuws voor het mbo! De Commissie Nationaal Groeifonds investeert in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds miljoenen in onder andere digitalisering, laaggeletterdheid en LLO. Tijdens een persconferentie op 12 april maakte minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens bekend dat het kabinet de adviezen van de adviescommissie Nationaal Groeifonds onder leiding van voorzitter Jeroen Dijsselbloem overneemt.

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. In de ronde van dit jaar beoordeelde de adviescommissie 35 voorstellen. Tijdens een persconferentie op 12 april werd bekend gemaakt welke voorstellen tot uitvoering gebracht kunnen worden.

Digitaliseringsimpuls onderwijs

Een van die voorstellen is het voorstel ‘Digitaliseringsimpuls onderwijs NL’. Het doel van de Digitaliseringsimpuls is het benutten van de kansen van digitalisering om lerenden met onderwijs van wereldklasse toe te rusten op de snel en continu veranderende arbeidsmarkt en samenleving. Het voorstel richt zich op een toegankelijke kennisinfrastructuur en een versterking van de ICT-infrastructuur. Voor de eerste twee jaar is er 140 miljoen euro toegekend, voor de overige zes jaar komt er een voorwaardelijke toekenning van 420 miljoen euro bij. Deze investering stelt het mbo, hbo en wo in staat om hele grote stappen te zetten op het gebied van digitalisering.

Daarnaast heeft de Ministerraad ook besloten het po/vo/mbo voorstel ‘Digitaal Onderwijs Goed Geregeld’ volledig te bekostigen. Voor de periode van 9 jaar is er 34,4 miljoen euro toegekend, te besteden aan de realisatie van een efficiënte, veilige, betrouwbare en toekomstbestendige digitale leermiddeleninfrastructuur.

LLO Collectief Laagopgeleiden & Laaggeletterden

Een tweede plan dat mag rekenen op een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds is het ‘LLO Collectief Laagopgeleiden & Laaggeletterden’. Dit plan krijgt de komende jaren een onvoorwaardelijke toekenning van 7,6 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. Mogelijk komt hier nog 42,9 miljoen euro bij, wat een totale investering betekent van 50,5 miljoen euro. Het plan is ingediend door de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie van de Vrije Universiteit Brussel en het ministerie van OCW, samen met 200 partners uit het werkveld. Het doel van het plan is om laagopgeleiden en laaggeletterden een betere positie te geven op de arbeidsmarkt door te investeren in een nieuw scholingsaanbod. Het voorstel adresseert volgens de commissie Nationaal Groeifonds een belangrijk vraagstuk: hoe kunnen we laagopgeleiden en laaggeletterden een betere positie op de arbeidsmarkt geven? Naast een positief effect op het verdienvermogen zijn er ook positieve effecten te verwachten op onder andere sociale inclusie en gezondheid.

LLO Katalysator

Het kabinet heeft tevens ingestemd met het honoreren van het Groeifondsvoorstel ‘Nationale LLO Katalysator’. Koepels en instellingen in het mbo, hbo en wo zijn betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van dit voorstel. Het doel van de LLO Katalysator is om Nederland beter voor te bereiden op de grote transities die op ons afkomen. De LLO Katalysator gaat bedrijven, instellingen en professionals in staat te stellen gericht aan te sluiten op veranderingen en kansen in de economie, de arbeidsmarkt en de samenleving door het onderwijs en het LLO-aanbod beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. De LLO Katalysator moet bijdragen aan een ecosysteem dat in staat is structureel inzicht te genereren in de behoefte van de arbeidsmarkt, vraaggericht aanbod te ontwikkelen en de leercultuur te versterken en de participatie in LLO te stimuleren. Er is hiervoor een totale subsidie toegekend van 392 miljoen euro, waarvan 225 miljoen voorwaardelijk.