Kwaliteitskader voor het Samen Opleiden van leraren

Aanstaande leraren worden steeds vaker opgeleid in een leeromgeving waarin sprake is van intensieve samenwerking tussen scholen, besturen en lerarenopleidingen. De bestuurders van de vijf sectorraden en OCW hebben hun akkoord gegeven aan het bijgestelde Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en de werkwijze peer review. Het kwaliteitskader beschrijft de basiskwaliteit en geeft de partnerschappen Samen Opleiden handvatten voor de verdere ontwikkeling hiervan.

Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review

Aanstaande leraren worden steeds vaker opgeleid in een leeromgeving waarin sprake is van intensieve samenwerking tussen scholen, besturen en lerarenopleidingen. Die gezamenlijkheid heeft de afgelopen jaren vorm gekregen in het programma Samen Opleiden. Het ministerie van OCW, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten hebben de gezamenlijke ambitie om het Samen Opleiden als norm te stellen voor het opleiden van alle toekomstige leraren. 

Kwaliteitskader met handvatten

Het opleiden van leraren kan worden gezien in het perspectief van een doorgaande ontwikkelingslijn. Hiervoor is het nodig dat partnerschappen van scholen, besturen en lerarenopleidingen een gezamenlijk gedragen beeld hebben van de kwaliteit van Samen Opleiden en Professionaliseren. Om de kwaliteit van Samen Opleiden en Inductie te kunnen borgen, verantwoorden en versterken en handvatten te geven voor de inrichting van kwaliteitszorg voor partnerschappen, is er een kwaliteitskader opgesteld.

Werken aan een kwaliteitscultuur via peer review

Aan de hand van het kwaliteitskader organiseren partnerschappen peer reviews. Het systeem van peer review komt voort uit het perspectief van gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, schoolbesturen en opleidingen voor kwaliteitsontwikkeling van de partnerschappen. Peer review aan de hand van het kwaliteitskader stimuleert werken aan een kwaliteitscultuur.

Webinar en podcast

Op de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren is het kwaliteitskader te lezen. Hier kunt u ook een webinar en podcast vinden over het kwaliteitskader en de peer review.