Op weg naar praktijkgericht onderwijs voor het havo

De afgelopen jaren werd de wens om een praktijkgerichte component toe te voegen aan het havo-curriculum steeds luider, om op die manier havisten beter voor te bereiden op het vervolgonderwijs en kennis te laten maken met het toekomstig werkveld. Op verzoek van het ministerie van OCW ontwikkelt het landelijk expertisecentrum SLO daarom, in nauwe samenwerking met havo-scholen, twee brede interdisciplinaire examenprogramma’s van 120 SLU (kleine variant): één programma voor Mens & Maatschappij en één voor Natuur- & Technologie.

Havo-scholen kunnen naar verwachting vanaf schooljaar 2022-2023 dit vak gaan geven. Hierbij is het wel een voorwaarde dat scholen zich beschikbaar stellen voor de curriculumevaluatie en dat ze deelnemen aan landelijke bijeenkomsten om de praktijkgerichte programma’s samen met SLO verder te ontwikkelen.

Denken en doen

De kern van een praktijkgericht havo-programma is dat leerlingen praktische activiteiten uitvoeren bij opdrachtgevers (bedrijven en instellingen) binnen en buiten school. Het gaat daarbij om het toepassen van kennis en vaardigheden aan de hand van levensechte en realistische opdrachten, waarbij in ieder geval bij de totstandkoming van iedere opdracht externen betrokken zijn. Havisten werken bij dit vak aan beroepsoriëntatie, beroepsbeelden en hbo-competenties. Zo worden de leerlingen beter voorbereid op de keuze voor en de overstap naar het hbo.

De (door)ontwikkeling van de kleine variant

De verwachting is dat in mei 2022 de eerste conceptversies van de examenprogramma’s gereed zijn. Het is vervolgens de bedoeling dat het bevoegd gezag het praktijkgerichte programma van 120 uur aan het combinatiecijfer kan toevoegen. Het vak wordt afgesloten via het schoolexamen.

Scholen voor havo bepalen zelf of en wanneer ze het praktijkgerichte programma in hun onderwijsaanbod opnemen. Hiervoor is wel een ontheffing nodig van het ministerie van OCW, maar dit zal eenvoudig aan te vragen zijn. In principe krijgen alle havo-scholen de mogelijkheid om een praktijkgericht programma als schoolexamenvak aan te bieden. De precieze voorwaarden hiervoor worden uiterlijk in december bekend gemaakt op de website van SLO.