Servicedocument corona mbo 5.3

In het begin van de coronacrisis is OCW samen met de partners uit het veld tot een Servicedocument mbo-aanpak coronavirus gekomen. Dit servicedocument geeft de mbo-scholen een richtsnoer om de kwaliteit en veiligheid van het mbo-onderwijs zo goed mogelijk in te vullen tijdens de coronacrisis. Sindsdien wordt het document met regelmaat geactualiseerd. Op vrijdag 24 september verscheen versie (5.3), naar aanleiding van de besluitvorming over de coronamaatregelen op 14 september jongstleden.

De nieuwe versie is in afstemming met de MBO Raad, NRTO, JOB, AOb, BVMBO, CNV Onderwijs, FNV Overheid, FvOv, SBB en de Inspectie van het Onderwijs tot stand gekomen. De aangepaste teksten zijn geel gearceerd, zodat het duidelijk is wat in deze meest recente versie is aangepast. Kort samengevat is in versie 5.3 verwoord wat het kabinet heeft besloten op 14 september en wat sinds 25 september geldt.

De belangrijkste wijzigingen
De voornaamste wijzigingen zijn het vervallen van de volgende maatregelen in het mbo:

  • het verplichte gebruik van mondneusmaskers
  • het aanhouden van een maximale groepsgrootte
  • het verplicht hanteren van looproutes


Dit neemt overigens niet weg dat instellingen dergelijke maatregelen niet meer mogen nemen. Het kan bijvoorbeeld in sommige gevallen nog steeds passend zijn om looproutes te hanteren. Verder zijn in het servicedocument onder meer teksten aangepast of toegevoegd die verheldering geven over de maatregelen ten aanzien van horeca en cultuur op onderwijsinstellingen.

Overige hoofdstukken vooralsnog ongewijzigd
De hoofdstukken over andere onderwerpen, zoals onderwijskwaliteit, beroepspraktijkvorming en diplomeren en examineren, zijn in versie 5.3 ongewijzigd. In november 2021 worden deze onderdelen van het servicedocument geëvalueerd en zo nodig aangepast.