Doorstroomrecht voor leerlingen met een vmbo-gl/tl- of havodiploma

Op 1 augustus 2020 is de Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo ingegaan. Leerlingen met een diploma vmbo-gl/tl met een extra vak krijgen daarmee toegang tot havo. Leerlingen met een havodiploma krijgen onvoorwaardelijk toegang tot het vwo. De wet is nog niet bij alle scholen en leraren bekend. Daarom in dit artikel een samenvatting.

Gelijke kans op doorstroom

De wet zorgt ervoor dat voor alle leerlingen duidelijk is hoe ze kunnen doorstromen naar havo of vwo na het behalen van hun vmbo-gl/tl- of havodiploma. Omdat de doorstroomvoorwaarde nu overal hetzelfde is draagt het bij aan gelijke kansen. Scholen mogen geen eigen toelatingsvoorwaarden meer stellen als leerlingen aan de wettelijke doorstroomvoorwaarde voldoen.

Doorstroomvoorwaarde

Voor leerlingen in vmbo-gl/tl geldt de voorwaarde van een diploma met een extra vak bovenop het aantal verplichte vakken in de leerweg. Alle algemeen vormende vakken zijn toegestaan. Beroepsgerichte vakken en schooleigen vakken tellen niet als extra vak. Voor leerlingen in havo geldt geen voorwaarde; het behalen van een diploma geeft automatisch toegang tot vwo.

Doubleerbeleid

Voorheen hanteerden sommige scholen een doubleerverbod voor doorstromers en niet voor andere leerlingen. De wet schrijft nu voor dat scholen in hun doubleerbeleid geen onderscheid mogen maken tussen doorstromers en andere leerlingen. Het al dan niet hanteren van een doubleerverbod moet dus gelden voor alle leerlingen.

Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs hanteert sinds vorig jaar een correctiefactor voor opstroom. Daarmee heeft uitval na de doorstroom geen negatieve invloed op het bovenbouwrendement van de vo-school.