Aanpassing Eindexamenbesluit VO en Eindexamenbesluit VO BES voor versterking schoolexaminering

Door aanpassing van het Eindexamenbesluit VO en het Eindexamenbesluit VO BES gelden er vanaf 1 augustus 2021 enkele nieuwe regels voor de schoolexaminering. Het instellen van een examencommissie wordt verplicht en de eisen aan het programma van toetsing en afsluiting worden aangescherpt.  Daarnaast bevat het besluit aanvullende bepalingen over de functie en taken van de examensecretaris en over het uitreiken van de schoolexamenresultaten aan leerlingen.

Versterking kwaliteit schoolexaminering

Naar aanleiding van de eindexamenincidenten in 2018 en 2019 heeft minister Slob in 2019 een aantal maatregelen aangekondigd voor de versterking van de kwaliteit van schoolexaminering. De aanpassing van het eindexamenbesluit vloeit hieruit voort. De nieuwe regels sluiten aan bij de acties die de sector en de vo-raad sinds 2019 in gang hebben gezet.