Compensatie en correctie examens 2021

Er worden middelen beschikbaar gesteld aan schoolbesturen voor het extra werk dat voortvloeit uit de maatregelen voor het eindexamen 2021 en om leerlingen extra ondersteuning te bieden voorafgaand aan het examen. Eerder heeft de VO-raad hierover gecommuniceerd zodat scholen kunnen starten met de voorbereidingen. Omdat de regeling op dit moment nog niet is gepubliceerd, is deze informatie nog onder voorbehoud. De maatregelen hebben ook invloed op de beschikbare correctietijd en de totale correctielast.

Compensatie

Om scholen te compenseren voor het extra werk dat voortvloeit uit de maatregelen die zijn aangekondigd voor het eindexamen 2021 en om leerlingen extra ondersteuning te bieden voorafgaand aan het examen zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Het gaat hierbij om het extra werk voor het organiseren, begeleiden en corrigeren van de tweede herkansingsmogelijkheid van leerling. Daarnaast ontvangen scholen in de regio Noord een extra vergoeding voor de docenten die lesgeven aan een eindexamenklas omdat zij in de eerste week van de zomervakantie nog werkzaamheden moeten verrichten. Eerder heeft de VO-raad gecommuniceerd over deze compensatie en is in de brief over het Nationaal Programma Onderwijs gecommuniceerd over de middelen voor de extra ondersteuning van leerlingen voorafgaand aan het examen. Omdat de regeling nog niet is gepubliceerd is deze informatie nog onder voorbehoud. De regeling zal naar verwachting in april worden gepubliceerd.

Correctie

Om leerlingen een optimale kans te bieden de centrale examens met goed gevolg af te leggen zijn er verschillende aanpassingen gedaan. Dat vraagt veel van scholen en docenten, ook waar het gaat om de beschikbare correctie tijd en de totale correctielast . Zeker voor de vakken die aan het einde van het tweede tijdvak staan geroosterd is het van belang oog te hebben voor deze krapte. Voor deze extra inspanning is daarom ook extra geld beschikbaar gesteld.

Elk jaar worden door de raden en de bonden adviestabellen gemaakt voor het versturen van het correctiewerk en examenprotocollen. Dit jaar hebben zij deze in goede samenwerking en met inzet van verschillende partijen aangepast. In de documenten wordt ook extra aandacht besteed aan deze afwijkende omstandigheden. De adviestabellen voor de correctie voor de verschillende tijdvakken zijn hier te vinden. De VO-raad heeft onlangs de protocollen gepubliceerd. Alle aanpassingen rond het examen zijn te vinden in het servicedocument examens 2021.