Inwerkingtreding omkeerregeling uitgesteld

De omkeerregeling, waarbij op mbo niveau 4 het examenonderdeel Nederlandse taal op één niveau lager mag worden afgesloten, zou oorspronkelijk per 1 augustus 2021 in werking treden. Deze datum blijkt niet haalbaar te zijn. De wettelijke grondslag van de omkeerregeling ligt in de Wet Taal en Toegankelijkheid. De Eerste Kamer zou deze wet dit voorjaar behandelen, maar heeft haar controversieel verklaard vanwege de demissionaire status van het kabinet. Het wetsvoorstel wordt pas weer behandeld als er een nieuw kabinet gevormd is.

Enige tijd geleden is invoering van de omkeerregeling in het mbo aangekondigd. De omkeerregeling houdt in dat op mbo niveau 4 het examenonderdeel Nederlandse taal op één niveau lager (2F) mag worden afgesloten dan regulier vereist (3F), mits de student daar een hoger niveau Engels of Duits (B1/B2) tegenover stelt. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de student voldoen aan een aantal voorwaarden. Een van deze voorwaarden is minder dan zes jaar onderwijs in Europees Nederland. Een andere voorwaarde is het Nederlands niet als moedertaal hebben. De omkeerregeling beoogt bij te dragen aan de internationalisering van het mbo en het toegankelijker maken van het mbo voor studenten voor wie de Nederlandse taal relatief nieuw is. In de zomer van 2020 is hiervoor een internetconsultatie gehouden. Recent is gecommuniceerd dat de inwerkingtreding stond gepland voor 1 augustus 2021.

Uitstel door demissionaire status van het kabinet

Om inwerkingtreding van de omkeerregeling mogelijk te maken, moet er een wettelijke grondslag zijn. Deze wettelijke grondslag wordt gecreëerd met de Wet Taal en Toegankelijkheid (WTT). Dit is een breder wetsvoorstel, waarin vooral elementen staan die het hoger onderwijs raken. Met de WTT wordt het mogelijk gemaakt om voor een beroepsopleiding verschillende referentieniveaus vast te stellen. Behandeling van deze wet is al enkele keren eerder uitgesteld, maar stond nu voor het voorjaar 2021 op de planning voor behandeling in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft echter op 2 februari 2021 besloten dit wetsvoorstel controversieel te verklaren, gezien de demissionaire status van het kabinet. Het gevolg hiervan is dat dit wetsvoorstel pas weer wordt behandeld wanneer er een nieuw kabinet gevormd is. Hoogstwaarschijnlijk betekent dit dat behandeling van de WTT niet meer voor 1 augustus 2021 zal plaatsvinden en daarmee helaas ook dat de omkeerregeling niet in werking kan treden op die datum. Omdat niet te voorspellen is hoe lang het vormen van het nieuwe kabinet duurt, kan er ook niet met zekerheid gezegd worden wanneer inwerkingtreding wel plaatsvindt. We hopen in ieder geval per 1 augustus 2022, of zodra de kabinetsformatie dit mogelijk maakt. We zullen daarover uiteraard informeren, zodat daar duidelijkheid over is.

We vinden het erg vervelend dat er (wederom) uitstel is van invoering van deze regeling. We begrijpen ook dat dit voor sommige studenten van mbo-instellingen problemen op kan leveren. Hiervoor bieden we onze excuses aan. Wil je hierover signalen met ons wilt delen, dan kan dat via Lonneke Broeks (l.m.broeks@minocw.nl).

Update inwerkingtreding vrijstellingsmogelijkheid met Staatsexamen Nt2

Bij de internetconsultatie van de omkeerregeling, is ook de vrijstellingsmogelijkheid met het Staatsexamen Nt2 meegenomen. Uiteindelijk zijn deze twee besluiten opgeknipt. Het zag er namelijk naar uit dat inwerkingtreding van de omkeerregeling eerder kon plaatsvinden dan de vrijstellingstellingsmogelijkheid met Nt2. Dit heeft te maken met de gevolgen die deze vrijstellingsmogelijkheid met Nt2 heeft voor de systemen bij in ieder geval het CvTE en met name DUO. Zoals benoemd in het conceptbesluit bij de internetconsultatie treedt dit besluit in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. We streven op dit moment voor deze vrijstellingsmogelijkheid naar inwerkingtreding per 1 augustus 2022. Maar het is nog even de vraag of dit haalbaar is, gezien de uitvoeringsconsequenties die hieraan verbonden zijn. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen we je hierover uiteraard informeren.