Meer flexibel onderwijs voor volwassenen in het mbo

Negen samenwerkingsprojecten van publieke en private mbo-instellingen krijgen circa € 4,4 miljoen voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijstrajecten voor werkenden en werkzoekenden. De subsidie draagt bij aan krachtenbundeling van publieke en private mbo-instellingen en een sterkere samenwerking met werkgevers, gemeenten, UWV en andere partners. Zo kan via bij- en omscholing worden gezorgd voor een betere aansluiting op de regionale arbeidsmarkt.

In de periode 2019 - 2021 stelt minister van Engelshoven in totaal circa € 20 miljoen beschikbaar voor het ontwikkelen van een divers aanbod van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s voor werkenden en werkzoekenden. Zoals je in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen hebben zes samenwerkingsverbanden van de tweede subsidieronde al subsidie ontvangen. Bij verruiming van de sluitingsdatum van de tweede tranche van 1 april naar 30 juni - vanwege de coronacrisis - hebben nog drie extra samenwerkingsverbanden subsidie ontvangen.

Overzicht gehonoreerde projecten

Deze succesvolle aanvragers van de tweede ronde zetten in op een variatie aan werkvormen, nieuwe leertechnologieën en leermiddelen. Hieronder staan de samenwerkingsverbanden met een korte omschrijving van de projecten:

  • ROC Midden Nederland, NCOI en regionale (zorg)branchepartijen gaan een 24/7 virtual learning lab ontwikkelen om zo bij te dragen aan een optimaal flexibele opleiding Verzorgende IG.

  • Het Summa college, particuliere opleiders Educared, en G&D en regionale (zorg)branchepartijen gaan ook op een innovatieve wijze de opleiding Verzorgende IG herontwerpen. Dit doen zij met aandacht voor persoonskenmerken van de student en de praktijkcomponent dat zorgt voor realistische situaties in de opleiding.

  • Een grote groep ROC’s (met Deltion als penvoerder), particulier opleider Technicom, branchepartijen en de MBO Raad gaan een flexibel traject ontwikkelen voor de opleiding Monteur Service en Onderhoud Installaties. Daarbij ontwikkelen zij o.a. een landelijke digitale bibliotheek voor procedures, toolboxen en leermiddelen.

Meer informatie over alle gehonoreerde projectvoorstellen staat op de website van DUS-I

Kennisdeling

Afgelopen mei heeft er een startbijeenkomst plaatsgevonden voor het opbouwen van een lerend netwerk voor samenwerkingsverbanden die vanuit deze regeling tot stand zijn gekomen. Omdat onlangs door OCW is besloten om een doorstart te geven aan het Kennispunt mbo LLO zal de komende twee jaar het lerend netwerk van het Kennispunt verder worden uitgebreid en bestendigd. Daarnaast zullen publieke en private mbo-instellingen worden ondersteund bij de implementatie van de steunmaatregelen van het kabinet. Het lerend netwerk dat door OCW geïnitieerd is in het kader van deze regeling, zal opgaan in het lerende netwerk van het Kennispunt. Vanwege deze ontwikkelingen zal naar verwachting in 2021 met het Kennispunt een vervolgbijeenkomst georganiseerd worden.

Aanvraagtermijn

De eerstvolgende en tevens laatste aanvraagronde is in oktober 2021. Meer informatie over de aanvraagprocedure staat ook op de website van DUS-I.