Kamerbrief voortgang uitwerking aanvullend sociaal pakket

Het kabinet wil mensen die door de crisis in onzekerheid verkeren, de mogelijkheid bieden voor passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk. Voor de mensen die naast de reguliere begeleiding en maatregelen net iets meer hulp nodig hebben, is er een nieuwe werkwijze door middel van regionale mobiliteitsteams. Deze teams kunnen ook gebruik maken van het budget van € 63 miljoen, gereserveerd voor kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo.

Regionale mobiliteitsteams begeleiden naar werk

Regionale mobiliteitsteams bieden hulp op maat. Ongeacht of iemand bijvoorbeeld al een uitkering heeft. De teams gaan ook mensen helpen die een baan hebben, maar met werkloosheid worden bedreigd. Zo kunnen ze zo snel mogelijk van werk-naar-werk. Er is speciale aandacht voor zzp’ers, mensen uit de banenafspraak en jongeren. Ook bieden de teams hulp op het gebied van schulden en scholing.

De eerste drie regio’s zijn gestart met het inrichten van de regionale mobiliteitsteams in Groot-Amsterdam, Midden-Brabant en Midden-Utrecht. Na de drie startende regio’s, wordt de aanpak werkenderwijs verder uitgebreid. Medio 2021 zijn in alle arbeidsmarktregio’s de loketten van de mobiliteitsteams geopend en vormen zij een landelijk dekkend netwerk. De mobiliteitsteams zijn een samenwerking tussen de vakbonden FNV, CNV en VCP, werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO, UWV, gemeenten (G4, G40, VNG en Divosa), Cedris, MBO Raad, NRTO, SBB en de ministeries van OCW en SZW. Op 30 november is de samenwerking bezegeld met de ondertekening van een intentieverklaring.

Praktijkleren in het mbo

Ter verbetering van de directe en duurzame inzetbaarheid van werkzoekenden en werkenden op de arbeidsmarkt is in het steun- en herstelpakket € 63 miljoen gereserveerd voor kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo. Dit budget kan worden gebruikt door de regionale mobiliteitsteams om werkenden en werkzoekenden te begeleiden die in deze periode extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk. Daarnaast kan het budget ook gebruikt worden door gemeenten en UWV in   aanvulling op hun reguliere dienstverlening bij het begeleiden van werkzoekenden naar werk. Zowel de vergoeding voor de mbo-instelling als de vergoeding voor een werkgever die een erkend leerbedrijf is, worden uit de extra middelen voor praktijkleren in het mbo betaald.

Bij praktijkleren in het mbo voor werkzoekenden en werkenden wordt werken in een leerbedrijf gecombineerd met het volgen van (een deel van) een mbo-opleiding. De opleidingen worden uitgevoerd in de derde leerweg (betreft niet door het ministerie van OCW bekostigde opleidingen). Het kan daarbij gaan om een mbo-opleiding gericht op het behalen van een praktijkverklaring, certificaat of diploma. 

In bijgevoegde brief beschrijven Minister Koolmees en staatssecretaris Van 't Wout de voortgang van de uitwerking van het aanvullend sociaal pakket voor ondersteuning van de arbeidsmarkt. In deze brief staat onder andere een overzicht met mogelijkheden van scholing en maatregelen op het terrein van jeugdwerkloosheid.