Kamerbrief Routekaart Leren en ontwikkelen

Begin november is een brief met de routekaart voor leven lang ontwikkelen naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief wordt aan de hand van vier pijlers beschreven hoe het met het beleid rond leven lang ontwikkelen staat. Hiernaast wordt er ook een doorkijk gegeven naar de lange termijn.

Het kabinet wil een doorbraak realiseren op de leercultuur. Leren en ontwikkelen moet meer vanzelfsprekend worden voor elk individu en elke organisatie. Met de coronacrisis is de urgentie hiervan vergroot. Zeker voor die sectoren die hard zijn geraakt vanwege de crisismaatregelen.

Het beleid van de afgelopen jaren omvat vier pijlers. De eerste pijler is gericht op het versterken van de ontwikkelvraag bij het individu. Het beleid binnen deze pijler moet er voor zorgen dat elk individu meer en beter de mogelijkheid krijgt om zich gedurende zijn of haar leven te blijven ontwikkelen en zo in te kunnen spelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt. Het STAP-budget en de het ontwikkeladvies STAP zijn belangrijke maatregelen binnen deze pijler. Met deze regeling komt voor elk individu een ontwikkelbudget beschikbaar en kan advies worden ingewonnen voor de eigen ontwikkel- en leervraag.

De tweede pijler richt zich op werkgevers en sociale partners. De maatregelen binnen deze pijler hebben tot doel de werkgevers en sociale partners te stimuleren om (meer) te investeren in scholing. Denk hierbij aan het stimuleren van meer private individuele ontwikkelbudgetten in bijvoorbeeld cao’s. Maar ook het versterken van de basisvaardigheden van werknemers vormt hier onderdeel van.

Het flexibiliseren van het aanbod voor volwassenen vormt de derde pijler. Binnen het mbo zijn de invoering van de derde leerweg en certificaten belangrijke voorbeelden hiervan. De derde leerweg maakt het mogelijk om (delen van) een opleiding te volgen die qua vorm en inhoud beter aansluit bij de ervaring van de werknemer en het beter mogelijk maakt om de opleiding te kunnen combineren met werk of zorgtaken. Ook het stimuleren en ondersteunen van de instellingen is onderdeel van deze pijler. Dit krijgt onder andere vorm binnen de subsidieregeling flexibilisering mbo, het Regionale investeringsfonds (RIF) en het Kennispunt mbo LLO. In het hoger onderwijs loopt er een aantal pilots en experimenten rond het vormgeven van modulair contractonderwijs.

De laatste pijler is een overkoepelende pijler die zich richt op het stimuleren van de leercultuur in algemene zin. Publiekscampagnes zoals ‘Hoe werkt Nederland?’ en ‘Slim werkgeven’ moeten er aan bijdragen dat leven lang ontwikkelen meer onder de aandacht komt bij individuen en het bedrijfsleven.

Met de coronacrisis is er ook extra ingezet op leven lang ontwikkelen zodat de mogelijkheden voor bij- en omscholing vergroot worden. NL Leert door met inzet van het ontwikkeladvies en scholing, maar ook het tijdelijk scholingsbudget voor WW-gerechtigden, zijn onderdeel van de crisisinzet rond leven lang ontwikkelen. Daarnaast zijn er ook extra middelen beschikbaar gemaakt voor Tel mee met Taal en voor de subsidieregeling praktijkleren in het mbo.

Bij de brief is ook een voortgangsrapportage gevoegd met hierin een overzicht van alle instrumenten rond leven lang ontwikkelen.