Internationale ontwikkelingen LLO

Leven lang ontwikkelen (LLO) staat ook in Europees verband volop in de belangstelling. Op 1 juli 2020 heeft de Europese Commissie een Europese Vaardighedenagenda en een voorstel voor een Raadsaanbeveling mbo gepubliceerd. De initiatieven gaan onder andere in op de groene en digitale transities en het herstel van de sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis. Op 4 september is er een kabinetsreactie op de initiatieven naar de Tweede Kamer verstuurd, met een overwegend positief oordeel.  Zie BNC-Fiches: vaardighedenagenda en BNC-Fiches Raadsaanbeveling beroepsonderwijs.

De Europese Commissie heeft op 1 juli 2020 een Europese Vaardighedenagenda gepubliceerd. De Vaardighedenagenda bestaat uit vijf bouwstenen en bevat twaalf maatregelen, waarvoor vanuit de Commissie specifieke voorstellen en uitvoeringsstappen volgen. Deze herziening van de Vaardighedenagenda uit 2016 is voorgesteld met het oog op het aanjagen van de groene en digitale transities en het waarborgen van herstel van de sociaaleconomische gevolgen van de COVID-19 pandemie. De bouwstenen en maatregelen gaan onder andere in op het bevorderen van publiek-private samenwerking via een pact voor vaardigheden, het nader op elkaar afstemmen van beleidsmaatregelen t.b.v. LLO en het ontwikkelen van een aantal hulpmiddelen om werknemers, werklozen en inactieven beter toe te rusten om gedurende hun hele leven vaardigheden te ontwikkelen.

Gelijktijdig met de herziening van de Europese Vaardighedenagenda, heeft de Commissie een Raadsaanbeveling, gepubliceerd over beroepsonderwijs- en opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht. Dit voorstel maakt deel uit van de uitvoering van de Europese pijler voor sociale rechten, waarvan het eerste principe zich richt op onderwijs, opleiding en leven lang ontwikkelen. De voorgestelde Raadsaanbeveling beoogt bij te dragen aan vier doelen: 

  1. de modernisering van EU beleid gericht op beroepsonderwijs;
  2. het bevestigen van de rol van het beroepsonderwijs in het leven lang ontwikkelen;
  3. het stroomlijnen van het Europese samenwerkingsproces in het beroepsonderwijs;
  4. en het vereenvoudigen van het bestuur van het beroepsonderwijs in relatie tot deze instrumenten.