Dyslexiescan voortgezet onderwijs

De scan bestaat uit een website en een handleiding waarin de benodigde informatie staat om de scan te gebruiken. In grote lijnen biedt de uitslag van de vragenlijst van de Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs  zicht op de aanpak op de drie ondersteuningsniveaus, de wijze waarop omgegaan wordt met verschillen en hoe de school de leerlingen en ouders betrekt. Ook biedt de scan zicht op de wijze waarop wordt samengewerkt met andere professionals en hoe schoolontwikkeling en professionalisering vorm krijgt. Verder biedt de scan inzicht in de visie en missie en het onderwijskundig beleid van uw school, maar ook van strategische partijen (schoolbestuur, samenwerkingsverband, gemeente).

Op basis van de resultaten kan gezamenlijk bekeken worden wat er al goed gaat en voortzetting verdient én welke onderdelen of aspecten verbetering behoeven. Om dit verantwoord te kunnen doen biedt de scan sturingsindicatoren, verbeterdomeinen en aansturingsniveaus, die richting geven aan eventuele volgende stappen. Samen kan dan gekeken worden of, en zo ja, hoe hier verbetering in gebracht zou kunnen worden en wat daarvoor nodig is.

Het ligt voor de hand om dit traject gezamenlijk als schoolteam uit te voeren, maar een dergelijke exercitie kan ook regionaal geïnitieerd worden door meerdere vo-scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten. In dat geval is er een nóg grotere kans dat een integrale aanpak in visie, beleid én facilitering gedragen wordt en duurzaam wordt geïmplementeerd. Scholen kunnen dan leren van elkaar en aan het centrale beleid kunnen meerjarige randvoorwaarden worden verbonden.

Het stimuleren en faciliteren van verbeteracties in het funderend onderwijs vormt een van de tien actiepunten  van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. Verbeteren en veranderen van dagelijkse routines gaat niet vanzelf. Effectieve methodieken, protocollen en handreikingen alleen zijn niet voldoende. Naast een proces van bewustwording vragen daadwerkelijke verbeterslagen om een systematische en stapsgewijze aanpak. Het programma wil samen met het onderwijs na gaan wat er maatwerkgericht nodig is om verbeteringen te realiseren van het lees- en spellingonderwijs in de dagelijkse praktijk. Hierbij kan een instrument als de Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs  worden ingezet.