Beëindiging Vervangingsfonds en hervorming Participatiefonds

Beëindiging Vervangingsfonds en hervorming Participatiefonds

Het wetsvoorstel beëindiging Vervangingsfonds (Vf) en hervorming Participatiefonds (Pf) is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Eerder stond het wetsvoorstel al open voor internetconsultatie. Met het wetsvoorstel wordt de beëindiging van de wettelijke vereveningstaak van het Vf geregeld. Het moment van beëindiging is afhankelijk van de gezamenlijke constatering van de minister voor  Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de sociale partners dat de hele sector primair onderwijs klaar is om verder te gaan zonder Vf. 

Modernisering Participatiefonds
Voor het Pf betekent het wetsvoorstel een vereenvoudiging en modernisering van de werkwijze van het fonds. Het aantal vergoedingsgronden wordt teruggebracht en er wordt meer verwacht van schoolbesturen om instroom in werkloosheid te voorkomen en uitstroom te bevorderen. Het bestuur van het Pf is voornemens de eigen bijdrage van werkgevers (schoolbesturen) aan werkloosheidskosten standaard op 50 procent te stellen. Een bestuur kan verzoeken om dit te verlagen naar 10 procent. Of dit verzoek wordt ingewilligd, zal mede afhankelijk zijn van de inspanningen van het bestuur om de betrokkene te begeleiden naar ander werk. Het Pf neemt de verrekening van de uitkeringskosten straks zelf ter hand. Ook begeleidt het Pf uitkeringsgerechtigden actiever bij het vinden van een nieuwe baan. 

Planning
De planning is erop gericht dat het wetsvoorstel en de modernisering van het Pf per 1 januari 2021 in werking treden. Zie voor meer informatie over de werkwijze van de fondsen ook de website van het Vervangingsfonds en Participatiefonds.