Website Dyslexie Centraal

Website Dyslexie Centraal

Voor het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie is een nieuwe website in het leven geroepen, Dyslexie Centraal. Deze website is nog volop in ontwikkeling. De komende maanden zal de inhoud van de website steeds verder worden aangevuld. Ook is er een nieuwsbrief aan de site gekoppeld om nieuws over de aanpak van leesproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg te verspreiden. Activiteiten van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie en nieuwe thema’s op de website komen eveneens aan bod in de nieuwsbrief. U abonneert zich via de website van Dyslexie Centraal.

Over het Stimuleringsprogramma

Het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs, kortweg het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie, ontvangt subsidie van het ministerie van OCW. Dit Stimuleringsprogramma moet scholen helpen om systematisch te kunnen werken aan het preventief, integraal en effectief aanpakken van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie. Het programma richt zich op scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs en stimuleert hierbij nadrukkelijk ook de samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen. Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands (EN), in samenwerking met Oudervereniging Balans en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).