Evaluatie passend onderwijs

Evaluatie Passend onderwijs

Op dit moment wordt het passend onderwijsbeleid geëvalueerd. Er wordt daarom intensief gesproken met (vertegenwoordigers van) leerlingen, ouders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren, schoolleiders, samenwerkingsverbanden en gemeenten. De evaluatie moet leiden tot een breed gedragen verbeteragenda. Begin juni zal minister Slob de conclusies en verbetervoorstellen over passend onderwijs naar de Tweede Kamer sturen.

Onderzoekslijnen

De evaluatie van passend onderwijs verloopt langs twee lijnen. Enerzijds het veldtraject, waarin gesprekken worden gevoerd met alle betrokkenen bij passend onderwijs in de praktijk. Anderzijds wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking en de effecten van passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs loopt er een uitgebreid wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar de impact van het passend onderwijsbeleid. Dit gebeurt onder regie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het eindrapport van dit onderzoek wordt in mei gepubliceerd. Deelonderzoeken van het onderzoeksprogramma zijn al gepubliceerd bij eerdere voortgangsrapportages. Ook de Inspectie van het Onderwijs en de Onderwijsraad zullen dit voorjaar hun conclusies over passend onderwijs geven.

Veldtraject passend onderwijs

De input uit het onderwijsveld is nodig om goede voorstellen voor de toekomst van passend onderwijs te kunnen formuleren. Samen met de betrokkenen rondom passend onderwijs is in kaart gebracht wat in 2014 met passend onderwijs werd beoogd en wat we er nu onder verstaan. Dat was nodig, omdat door de tijd heen allerlei beelden en verwachtingen zijn ontstaan.

Op dit moment analyseren we als ministerie van OCW hoe het nu staat met passend onderwijs. Er zijn twee bijeenkomsten gehouden met leerlingen, ouders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren, schoolleiders, bestuurders, samenwerkingsverbanden en medewerkers uit de zorg en/of de gemeenten. Tegelijkertijd werken we aan een aantal toekomstscenario’s.

Inzet voorjaar 2020

Het doel van de evaluatie is een verbeteragenda waarin staat wat er nodig is om de zorg en ondersteuning aan leerlingen verder te verbeteren. Wat hebben leraren nodig? Wat mogen we van scholen verwachten? Hoe versterken we de samenwerking? Hoe brengen we een echt dekkend aanbod tot stand? En hoe worden de leerling en de ouders gelijkwaardige partners van de professionals die passend onderwijs vormgeven?

Het is de bedoeling de randvoorwaarden voor passend onderwijs te verbeteren, juist ook nu er sprake is van een lerarentekort en toegenomen werkdruk in de klas. Om die reden blijft OCW nauw samenwerken met alle betrokkenen, zodat de verbeteragenda die aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd, zo goed mogelijk aansluit bij wat leerlingen, leerkrachten en ouders nodig hebben.